ข้อมูลทันตแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล 11 กรกฎาคม 2558
ชื่อผศ.ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ที่ทำงานหลักเลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400