ข้อมูลทันตแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล 9 พฤษภาคม 2556
ชื่อผศ.ทพญ. เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ที่ทำงานหลักคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถ.โยธี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร

ที่ทำงานรอง
เบอร์โทร