ภาพถ่ายจากงานประชุมวิชาการ วันที่ 15, 17 ธันวาคม 2558