ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน

ชำระเงิน
ภายในวันที่
18 ก.ย. 61
ตั้งแต่วันที่
19 ก.ย. 61
สมาชิกของ สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย หรือ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (รับประทานอาหารกลางวัน)
4,000
5,000
ทันตแพทย์ทั่วไป (รับประทานอาหารกลางวัน)
5,000
6,000
นักศึกษาหลังปริญญา (ไม่มีอาหารกลางวัน)
1,000
2,000
กลับไปหน้าก่อนหน้า