วีดีโอการบรรยายในงานประชุมวิชาการ 4-5 ต.ค. 2561

สำหรับผู้เข้าประชุม RCDS2018 หรือ สมาชิกราชวิทยาลัย เท่านั้น
กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล และ เลข ท. เพื่อดูวีดีโอบรรยาย
Orthodontic treatment for proper restorations

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทพญ.อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

Occlusion management in clinical practice

ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์
ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
ผศ.ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร

Fake braces: Past, present and future

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย

Clinical oral practices in geriatric patients

ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต
ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน
ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

Cautions in using social media in dentistry

ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

Surface finishing and polishing : A key to success in restorative dentistry

ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ

Failure in removable dentures: How we can improve our dentures

ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

Failure in all-ceramic restorations: Learning from materials and clinical perspective

รศ.ทพ.ดร.ชูชัย อนันต์มานะ

Failure in adhesive cementation: Past, present and future

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงอนันต์สกุล

Failure in fixed prosthodontics: Learning from the past

ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล

Do we really manage dental caries or only fix the consequences?

ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ผศ.ทพญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์
ศ.ทพญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์

Do all pulp exposures need root canal treatment?

ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
ผศ.ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร

How to manage root caries

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล
ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ทพญ.จารุพรรณ อุ่นสมบัติ

พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
https://youtu.be/nY4fwsXx0c0
กลับไปหน้าก่อนหน้า