RCDS2020

สนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 2563

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 ณ ชั้น 22 และ 23 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญร่วมสนับสนุน
 • Platinum จำนวนเงิน 200,000 บาท
  • Logo บนเวทีทุกห้อง และ Banner ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ปี 2563 บน Web Site สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
  • ลงโฆษณาบนปกหน้าด้านในของหนังสือสูจิบัตรเต็มหน้า
  • โลโก้บนกระเป๋าที่แจกในงานประชุมราชวิทยาลัย
  • บูธ จำนวน 2 บูธ
 • Gold จำนวนเงิน 150,000 บาท
  • Logo บนเวทีทุกห้อง และ Banner ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ปี 2563 บน Web Site สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
  • โฆษณาด้านล่างของหนังสือสูจิบัตร (ความสูง 1 นิ้ว 1 ตำแหน่ง)
  • โลโก้บนกระเป๋าที่แจกในงานประชุมราชวิทยาลัย
  • บูธ จำนวน 1 บูธ
 • Silver จำนวนเงิน 90,000 บาท
  • Logo บนเวทีทุกห้อง
  • โฆษณาด้านล่างของหนังสือสูจิบัตร (ความสูง 1 นิ้ว 1 ตำแหน่ง)
  • บูธ จำนวน 1 บูธ
 • ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า บูธละ 35,000 บาท

หมายเหตุ
 • 1 บูธ = พื้นที่ของโต๊ะ 0.75 x 1.50 เมตร หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินสนับสนุนแล้ว ท่านสามารถเลือกตำแหน่งของบูธได้ โดยถือหลักชำระก่อนเลือกก่อน
 • การจัดทำหนังสือสูจิบัตรการประชุมครั้งนี้จะจัดทำเป็น e-book ในรูปแบบของ PDF file ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเพื่อศึกษาในระหว่างการประชุม และหนังสือดังกล่าวจะนำไปขึ้นบนเว็บไซต์ราชวิทยาลัย เพื่อให้ทันตแพทย์ที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมของราชวิทยาลัย
 • กรณีลงโฆษณาในหนังสือสูจิบัตรการประชุม ขอความกรุณาส่ง Artwork ที่จะจัดพิมพ์ในหนังสือมาพร้อมแบบตอบรับฉบับนี้ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมลที่: royalthaident@gmail.com หากประสงค์จะโฆษณาที่ปกหน้าด้านใน Art work กว้าง 21 เซ็นติเมตร สูง 29.7 เซ็นติเมตร หากประสงค์จะลงโฆษณาที่ด้านล่างของหนังสือ Artwork กว้าง 21 เซ็นติเมตร และสูง 2.5 เซ็นติเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณมนทิรา เกิดสิน เบอร์โทร 081-2557945 หรือ royalthaident@gmail.com
No.1 : - ว่าง -
No.2 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Oral B)
No.3 : - ว่าง -
No.4 : - ว่าง -
No.5 : - ว่าง -
No.6 : - ว่าง -
No.7 : - ว่าง -
No.8 : - ว่าง -
No.9 : - ว่าง -
No.10 : - ว่าง -
No.11 : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
No.12 : บริษัทคิงซีลจำกัด
No.13 : บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
No.14 : - ว่าง -
No.15 : - ว่าง -
No.16 : - ว่าง -
No.17 : - ว่าง -
No.18 : - ว่าง -
No.19 : - ว่าง -
No.20 : - ว่าง -
No.21 : - ว่าง -
No.22 : - ว่าง -
No.23 : - ว่าง -
No.24 : - ว่าง -
No.25 : - ว่าง -
No.26 : - ว่าง -
No.27 : - ว่าง -
No.28 : - ว่าง -

สำหรับตรวจสอบสถานะ
และจองบูธ สำหรับผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กลับไปหน้าก่อนหน้า