คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

1.รศ.ทพ. สุนทรา พันธ์มีเกียรติประธาน
2.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนาอนุกรรมการ
3.ศ.ทพญ ใจนุช จงรักษ์อนุกรรมการ
4.รศ.ทพญ.ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจอนุกรรมการ
5.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบอนุกรรมการ
6.รศ.ทพ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุลอนุกรรมการ
7.รศ.ทพญ. สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวชอนุกรรมการ
8.รศ.ทพญ. สั่งสม ประภายสาธกอนุกรรมการ
9.รศ.ทพญ. สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจอนุกรรมการ
10.รศ.ดร.ทพญ. สุพานี ธนาคุณอนุกรรมการ
11.รศ.ทพ. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์อนุกรรมการ
12.ทพญ. โสภี ภูมิสวัสดิ์อนุกรรมการ
13.ผศ.ทพญ.ดร. อรุณวรรณ หลำอุบลอนุกรรมการ
14.ผศ.ทพ.ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิปอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.รศ.ทพ. กิตติพงษ์ ดนุไทยอนุกรรมการและเลขานุการ