คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

1.รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทยประธาน
2.รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์รองประธาน
3.ศ.คลินิก ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุลอนุกรรมการ
4.ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสมอนุกรรมการ
5.ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบอนุกรรมการ
6.รศ.ดร.ทพ.สุนทรา พันธ์มีเกียรติอนุกรรมการ
7.รศ.ดร.ทพญ.สุพานี ธนาคุณอนุกรรมการ
8.รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์อนุกรรมการ
9.รศ.ทพญ.สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวชอนุกรรมการ
10.รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธกอนุกรรมการ
11.รศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนาอนุกรรมการ
12.ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพอนุกรรมการ
13.ผศ.ดร.ทพญ.อรุณวรรณ หลำอุบลอนุกรรมการ
14.รศ.ดร.ทพ.เอกรัฐ ภัทรธราธิปอนุกรรมการและเหรัญญิก
15.รศ.ดร.ทพญ.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจอนุกรรมการและเลขานุการ