โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education for Clinical Teacher)

ขั้นตอน

 

1. กรอกรายละเอียดใบลงทะเบียน >> download เอกสารที่นี่ << (ปรับปรุง ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2560)

 

2. ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม(Bill Payment Pay – in Silp) >> download เอกสารที่นี่ <<

นําไปชําระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (เท่านั้น) ทุกสาขา 

หมายเหตุ: รหัสลูกค้า/Customer No(Ref.1) คือ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

(ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทันตแพทยศาสตร์ศึกษาจํานวนเงิน 10,000 บาท/คน)

หลังจากชําระเงินแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์ (วันทำการ) จะได้รับใบเสร็จรับเงินส่งให้ทาง E-mail

 

3. ส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ราชวิทยาลัย ได้ 2 ช่องทาง

      3.1 โทรสาร 02 951 0422

      3.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ royalthaident@gmail.com

 

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณเมกรินทร์  วุฒิฑา
เจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ
โทร.02-9510420-1

Email : royalthaident@gmail.com