หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Program in Posthodontics
สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริ่มเปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 3-5 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท และค่าบำรุงราชวิทยาลัย ปีละ 7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงทันตกรรมประดิษฐ์ ภาคละ 60,000 บาทหรือตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขในการรับสมัคร
1 ผู้ฝึกอบรมต้องสมัครทั้งหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคู่กัน
2ผู้ฝึกอบรมต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิ บัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท และค่าบำรุงราชวิทยาลัย ปีละ 7,000 บาท หรือตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด (ทุกปีการศึกษา) รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท หรือตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท หรือตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิ บัตร ตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด
3 ผู้ฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติให้มาศึกษาต่อระดับวุฒิบัตร (3 ปี) จากผู้บังคับบัญชาสูงสุด เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
4 ผู้ฝึกอบรมต้องเตรียมกล้องถ่ายภาพในช่องปาก ชนิด SLR พร้อมเลนซ์ Macro และ Ring flash หรือกล้อง Mirror less ที่ถ่ายภาพในช่องปากได้เทียบเท่ากล้อง SLR
5 ผู้ฝึกอบรมต้องเตรียม Semi adjustable articulator พร้อม Face bow 1 ชุด และต้องเตรียมเครื่องมือทำงานแล็บพื้นฐานเป็นของส่วนตัว 1 ชุด
6 ผู้ฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-eTEGS = 60 , CU-TEP = 60 , TU-GET = 500 , KU-EPT = 55 , IELTS =5.0, TOEFL : PBT= 450; CBT = 133; IBT = 45, TOEIC = 650) กรณีที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้ฝึกอบรมยื่นคะแนนภายในภาคการศึกษาที่ 1


คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
1 ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าฝึกอบรมในแต่ละปีการศึกษา
2 สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3 ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว
4 มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเปิดเรียน
5 เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้
6 คุณสมบัติอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3-5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประจำหลักสูตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ของราชวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำแขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
1 หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด (เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ให้สมัครสอบและลาฝึกอบรมได้
2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน
3 หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)
4 รูปถ่าย, สำเนาบัตรข้าราชการ
5 เอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทันตแพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรมเป็นทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็นผู้มีความสามารถในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นอย่างดี
2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ
3 เป็นผู้มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
4 เป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ และขวนขวายหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมเป็นนิจ
5 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความชำนาญ ดังนี้
1 สามารถหาสมุฏฐานของโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ วางแผนการรักษา การเลือกใช้ทันตวัสดุ เพื่อให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ ได้แก่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ทันตกรรมรากเทียม เป็นต้น
2 สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และสม่ำเสมอ
3 ให้การรักษาร่วมกับทันตแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นได้
4 มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยการนำเสนอ และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5 สามารถเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำทางทันตกรรมประดิษฐ์แก่ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรอื่น ๆ ได้
6 รู้ขอบเขต และขีดความสามารถของตนเอง และส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสม
7 มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทางทันตกรรมประดิษฐ์และเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ได้
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานในผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนและหลาก หลาย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ยาวิราช ผู้อำนวยการหลักสูตร
2 รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาริสา สุขพัทธี
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลภพ สุทธิอาจ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
7 อาจารย์ ดร.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
9 อาจารย์ ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
11 อาจารย์ ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ
12 อาจารย์ ภัทริกา อังกสิทธิ
13 อาจารย์ วัชรพงษ์ อรุณแสง
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ ยาวิราช
เบอร์โทรติดต่อ 053-944438 (เวลาราชการ)
อีเมล์ pimporn.u@cmu.ac.th