เลือกตั้งประธานและรองประธาน

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

วาระที่ 8 (พ.ศ.2565-2568)

ด้วยระบบ E-Voting

ช่วงเวลาลงคะแนนและเสนอชื่อ 4 เม.ย. - 5 พ.ค. 65 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568) แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568) แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568) ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ระบบ E-Voting ขั้นตอนการเสนอชื่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ข้อกำหนด และวิธีการเลือกตั้ง ประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568) ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (พ.ศ. 2565 - 2568) ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่ออนุมัตรบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2562 ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานและรองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2565 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ วาระที่ 8 (พ.ศ.2565 - 2568) ปฏิทินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ วาระที่ 8 (พ.ศ.2565 - 2568)