กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะฯ
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
16 ธันวาคม 2565 9.00-12.00 ข้อเขียน ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง -
21 ธันวาคม 2565 13.00 - 16.00 สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
1 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. ข้อเขียน ห้องบรรยาย B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
7 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์ ห้องประชุมประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เปิดฝึกอบรม 1 มิถุนายน 2566
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการสอบ สถานที่ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
13 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 ข้อเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช -
14 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 สัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช -