รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อคัดเลือกเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยญชาญดีเด่น
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7

ในปีนี้เราจะมีการคัดเลือกทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 7
ซึ่งในครั้งนี้สมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญสาขาใดก็ได้ คนละไม่เกิน 2 ชื่อ ผ่านใบเสนอชื่อที่จะส่งให้ทางไปรษณีย์
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น
(ยกเว้น รายชื่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น วาระที่ 7 และสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลฯ)