จัดทำในโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ในการดูแลรักษา ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน