การชำระค่าบำรุง สำหรับผู้ฝึ​กอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

การชำระค่าบำรุง ประจำปี 2558, 2559, 2560