การชำระค่าบำรุง สำหรับผู้ฝึ​กอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

การชำระค่าบำรุง ประจำปี 2558, 2559, 2560, 2561