คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

1. เลือกสาขาที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร
2. กดเลือกชื่อของตนเองและใส่เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และเลขที่บัตรประชาชน
3. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของราชวิทยาลัยหากข้อมูลใด ไม่ถูกต้อง ให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยันข้อมูลถูกต้อง และสมาชิก สามารถพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้
    กรณีที่ท่านมีการ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุลตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ข้อ 17 โดยสามารถ download แบบคำขอได้ ที่ http://cdec.or.th/first_download.php
4. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่าผู้ที่ทำการแก้ไขข้อมูลเป็นสมาชิกของ ราชวิทยาลัยจริง จากนั้นจึงจะทำการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตามที่ได้ขอแก้ไข ภายในเวลา 2 วัน และจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบว่า ฐานข้อมูลของ สมาชิก ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว