รายชื่อสมาชิกราชวิทยาลัยฯ สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

กลับไปหน้าเลือกสาขา
1.
กชพร พ่วงพันธุ์งาม
2.
กนกพร จันทร์คล้าย
3.
กมลรัฐ นวนคงรอด
4.
กรกฤษณ์ บุญราช
5.
กรรวี เขียวเจริญ
6.
กรัสไนย หวังรังสิมากุล
7.
กฤชตินันท์ อุไรวรรณ
8.
กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า
9.
กฤติยา นครครื้น
10.
กฤษสิทธิ์ วารินทร์
11.
กษม อายตวงษ์
12.
กองพล ดอกบัวแก้ว
13.
กัญญาลักษณ์ กิจเจริญศักดิ์กุล
14.
กันตพงศ์ พูนทรัพย์
15.
กัลย์ จันทรนิยม
16.
กาญจนา สิงขโรทัย
17.
กำธร อุทรักษ์
18.
กิ่งเกศ อักษรวงศ์
19.
กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร
20.
กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรือง
21.
กิติ ศิริวัฒน์
22.
กีรติกุล รัตนพงศ์
23.
กู้ศักดิ์ คงอินทร์
24.
เกศกัญญา สัพพะเลข
25.
เกศศจี นาครัตน์
26.
เกียรติศักดิ์ ปั้งวณิช
27.
เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
28.
เกื้อกูล ผสมทรัพย์
29.
ไกรฤกษ์ ศรีสุขวัฒนานันท์
30.
ขนิษฐา เจนวณิชสถาพร
31.
ขนิษฐ์ ธเนศวร
32.
คณาธิป อินทร์ทอง
33.
คณิน อรุณากูร
34.
คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์
35.
จริญดา ไทยแสงสง่า
36.
จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล
37.
จริยา พรสุมาลี
38.
จรูญพันธ์ อธิกชัย
39.
จักรกฤษณ์ โสวภาค
40.
จักรพงศ์ กิจสมเจตน์
41.
จักรพงษ์ รัฐสถาพรชัย
42.
จักรพันธุ์ สามไพบูลย์
43.
จิตตานันท์ วณิชชาฐิติชัย
44.
จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ
45.
จินดา ลีลารัศมี
46.
จิรวิชญ์ ฐิติโชตอนันต์
47.
จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์
48.
จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ
49.
จุติพร จันทร์แป้น
50.
จุมภฎ อิทธิชัยศรี
51.
จุไรรัตน์ เจริญสวรรค์
52.
จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์
53.
เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล
54.
เจษฎา ลาภสุขกิจกุล
55.
โจมา แสงแก้ว
56.
ฉลองรัฐ เดชา
57.
ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก
58.
ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ
59.
ชนกานต์ เปานิล
60.
ชนธีร์ ชิณเครือ
61.
ชมพูนุท ชำนาญช่าง
62.
ชมัยพร อัญชุลีพร
63.
ชลธิชา อารมย์เสรี
64.
ชลธิดา อรรถาผล
65.
ชลธิศ ศุกระกาญจน์
66.
ชลวิทย์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
67.
ชลศักดิ์ เจียสกุล
68.
ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
69.
ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน์
70.
ชัญญรัช เกียรติตั้ง
71.
ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย
72.
ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
73.
ชากร วรกุลพิพัฒน์
74.
ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
75.
ชำนาญ พลอยประดิษฐ์
76.
ชินโชติ เข็มลา
77.
เชิดพันธุ์ เบญจกุล
78.
โชติกา พันธุ์คำ
79.
ฐัชญา แตงอุทัย
80.
ฑาริกา เขียนสาร์
81.
ณฐลี โรสน้อยสุวรรณ
82.
ณภัทร บุนนาค
83.
ณภัทร ดำรงสิริรัช
84.
ณรงค์ศักดิ์ บุญเฉลียว
85.
ณรงค์ ลุมพิกานนท์
86.
ณฤษพร ชัยประกิจ
87.
ณัฎฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
88.
ณัฏฐา ชุมสุพรรณวารี
89.
ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต
90.
ณัฐกร แซ่เหง่า
91.
ณัฐชยา ทองมาลัย
92.
ณัฐดนัย พัฒนจักร
93.
ณัฐธน อึ้งภูรีเสถียร
94.
ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี
95.
ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง
96.
ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
97.
ณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร
98.
ณัฐพล วาณิชย์โรจนรัตน์
99.
ณัฐพล ผ่องแผ้ว
100.
ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
101.
ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
102.
ดนตรี ครุธศิลกานันท์
103.
ดนัยา ศุภกาญจนกันติ
104.
ดวงพร อนุอัน
105.
ดวงฤดี จิรปฐมสกุล
106.
ดุษฎี ฤกษ์เมธา
107.
เดช เมธา
108.
เดชฤทธิ์ ไชยชนะ
109.
ตติย บุนนาค
110.
ตฤณ รื่นรมย์
111.
เตือนใจ กล้าแข็ง
112.
ทองนารถ คำใจ
113.
ทัศไนย์ ตั้งมั่นคงวรกูล
114.
ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ
115.
ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์
116.
ธงชัย นันทนรานนท์
117.
ธงชาติ ศิริพันธ์
118.
ธนกร ลิรัฐพงค์
119.
ธนกฤต นพคุณวิจัย
120.
ธนนท์ชัย ลิมปสวัสดิ์ไพศาล
121.
ธนพงษ์ สันติอุดมชัย
122.
ธนพร ทองจูด
123.
ธนพล อริยะนันทกะ
124.
ธนพันธุ์ ลีลานันทกิจ
125.
ธนภณ สุวรรณพงษ์
126.
ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข
127.
ธนัย ทรัพย์จรรยา
128.
ธนาภรณ์ ต่อศรีเจริญ
129.
ธนาภรณ์ เจนจรัตน์
130.
ธนิชา ปิ่นคล้าย
131.
ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล
132.
ธัญญารัตน์ สุวรรณบัณฑิต
133.
ธันว์นฤน สุจิพงศ์
134.
ธิติมา รักซ้อน
135.
ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
136.
ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม
137.
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
138.
ธีรวัต ผายป้องนา
139.
ธีระพล สูงแข็ง
140.
ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
141.
นที นนท์ภาษโสภณ
142.
นนทิยา ธนพัฒน์กิติโรจน์
143.
นรินทร์ ไชยประดิษฐ์
144.
นฤดล รัตนากรกุล
145.
นฤทธิ์ ลีพงษ์
146.
นวลละออ หล่อสุวรรณศิริ
147.
นันทพร นวลจันทึก
148.
นัยนา จรสุขัง
149.
นาถ นันทรัตพันธุ์
150.
นิติ ศรีมงคลถาวร
151.
นิติ จำปาเจียม
152.
นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร
153.
นิพนธ์ คล้ายอ่อน
154.
นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์
155.
นิศรา วัฒนานิวัต
156.
นุชดา ศรียารัณย
157.
บริบูรณ์ นาวาเจริญ
158.
บวร คลองน้อย
159.
บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์
160.
บุญจิรา อนุกูล
161.
บุญญนาถ กึนสี
162.
บุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม
163.
บุศนา คะบุศย์
164.
บุษราคัม สุวรรณโณ
165.
ปฐมพร สอ้านวงศ์
166.
ประกาศิต อาชีวะ
167.
ประกิจ ศิริไชย
168.
ประภากร จำนงประสาทพร
169.
ประมินทร์ จีระศิลป์
170.
ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี
171.
ปราชญาภรณ์ อักษร
172.
ปริย แก้วประดับ
173.
ปริศนา ปริพัฒนานนท์
174.
ปวีณวรรณ สุวรรณเกต
175.
ปวีณา คุณาธิปพงษ์
176.
ปวีร์ พีรภูติ
177.
ปวีร์ กาวิละ
178.
ปัญญา ลิ่มเจริญ
179.
ปัทมวรรณ มโนสุทธิ
180.
ปานจิต อนันต์พรฤดี
181.
ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ
182.
ปาหนัน ศาสตรวาหา
183.
ปิยะรัฐ สุตเตมีย์
184.
เผด็จ ตั้งงามสกุล
185.
พงศธร สัจจาธรรม
186.
พงษภร วงศ์สายตา
187.
พจนารถ พุ่มประกอบศรี
188.
พรชัย จันศิษย์ยานนท์
189.
พรทิพย์ ฟองเจริญ
190.
พรวิทย์ ประภาอนันตชัย
191.
พฤฒิ สันติภาพ
192.
พฤทธิ์ ชิวปรีชา
193.
พลอย ยงวานิชจิต
194.
พสธร ฉันทแดนสุวรรณ
195.
พัชรี กัมพลานนท์
196.
พันทิพย์ สังวรินทะ
197.
พันธุ์ศักดิ์ สังข์สัพพันธ์
198.
พันแสง แสงสุวรรณ
199.
พิชัย วิทยากิตติพงษ์
200.
พิชิต งามวรรณกุล
201.
พิเชษฐ คงเพชรสถิตย์
202.
พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์
203.
พิมพ์รำไพ โมรานนท์
204.
พิมล บำรุง
205.
พิศุทธิ์ธรณ์ กังวลกิจ
206.
พุฒิพงศ์ ตั้งพีระสิทธิ์
207.
พุทธกรอง รักษ์สันติกุล
208.
พูน นทเกล้า
209.
เพ็ญศิริ พิริยสุพงศ์
210.
เพลิน ลัพธานันต์
211.
เพียรชัย เธียรโชติ
212.
ไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์
213.
ไพโรจน์ ศรีอรุณ
214.
ไพศาล กังวลกิจ
215.
ไพศาล ประธานพิพัฒน์
216.
ฟิสิกส์พงษ์ บึงมุม
217.
ภัคสินี กมลรัตนกุล
218.
ภัทรมน รัตนาพันธุ์
219.
ภัทรวุฒิ ลิมป์ชนาภา
220.
ภัทิรา ตันติภาสวศิน
221.
ภัสสรา ช่างเกตุ
222.
ภาคภูมิ สุพงษ์พนิชย์
223.
ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
224.
ภาณุ กลับอำไพ
225.
ภาณุพงษ์ ภิญโญ
226.
ภูมิ ลีลาธนากร
227.
ภูมิวุฒิ อัตถากร
228.
ภูริศร สาครวาสี
229.
ภูริศร์ ชมะนันทน์
230.
มัลลิกา สถิตนิรามัย
231.
มานิต รัตนกิจกมล
232.
มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
233.
มาละศรี ปัญญาสกุลวงศ์
234.
มิ่งขวัญ บุญอดุลยรัตน
235.
เมธากร บุตรกระจ่าง
236.
เมธินี ไชยสุข
237.
เมธี หาญพานิช
238.
ยสนันท์ จันทรเวคิน
239.
ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
240.
ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์
241.
ยุวธิดา นกยูงแดง
242.
ยุวนุช พูลทรัพย์
243.
เยาวลักษณ์ เหล่าภัทรเกษม
244.
รชตวรรณ ลีลารังสรรค์
245.
รพีพร มลังไพศรพณ์
246.
รัชกร วรรณตระกูล
247.
ราเมศ คูสกุล
248.
รุจนพล อมรลักษณานนท์
249.
ลลิตกร พรหมมา
250.
ลลิตา คชายั่งยืน
251.
ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
252.
เลิศพร เรืองสุขอุดม
253.
วชิราภรณ์ จำปีศรี
254.
วรพงษ์ ไตรวุฒานนท์
255.
วรภัทร ตราชู
256.
วรรณพร ศิริวัฒนชาติ
257.
วรรณภรณ์ นิลพานิช
258.
วรรณรัช จุลกัลป์
259.
วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ
260.
วรวรรณ คุโณทัย
261.
วรวัธน์ พุกจรูญ
262.
วรัญญู คงกันกง
263.
วริศ เผ่าเจริญ
264.
วรุตตา เกษมศานติ์
265.
วรุตม์ ปโรสิยานนท์
266.
วศิน โกมลหิรัญ
267.
วศิน พิทักษ์มหามงคล
268.
วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ
269.
วสุ เทพชาตรี
270.
วัชรพงษ์ จอมจันทร์
271.
วัชรียา ทองรัตนาศิริ
272.
วัลย์ลิกา เกษร
273.
วาทยุทธ กุลสุ
274.
วาทินี เกษมสัย
275.
วิจิตร ธรานนท์
276.
วิชพงศ์ อิศรางพร
277.
วิชัย จินดาดำรงเวช
278.
วิชุดา คงสง
279.
วิญญู สุขเพสน์
280.
วิทวัส ตรีสุวรรณ
281.
วินัย กิตติดำเกิง
282.
วินัย จิระวิโรจน์
283.
วินัย จีนโน
284.
วินิรมล ศรีวัฒนา
285.
วิภาพร ศรีสุขวัฒนานันท์
286.
วิภาวรรณ พึ่งวารี
287.
วิยะดา บัวสาย
288.
วิวรรณ ประสานแสง
289.
วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน
290.
วิศรุต กางทา
291.
วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
292.
วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์
293.
วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล
294.
วุฒิชัย หรือพฤฒิชัย บุริยเมธากุล
295.
วุฒินันท์ จตุพศ
296.
เวทัส ศักดิ์เดชยนต์
297.
ศนิชา ยาคล้าย
298.
ศรัญญา เจนศิลปกร
299.
ศศิตา จริงวัฒนเศรษฐ
300.
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ
301.
ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
302.
ศิรินุช จันทรวัฒนะ
303.
ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
304.
ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์
305.
ศิวกร รัตนกุณฑี
306.
ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร
307.
ศุกลรัตน์ บุญไชย
308.
ศุภชัย สุพรรณกุล
309.
เศรษฐกร พงศ์พานิช
310.
สมเกียรติ อรุณากูร
311.
สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข
312.
สมชาติ ยุวพรพาณิชย์
313.
สมชาติ เราเจริญพร
314.
สมชาย ศักดิ์เรืองงาม
315.
สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
316.
สมภพ เพชรอุไร
317.
สมยศ ลือเวศย์วณิช
318.
สมร บุญเกษม
319.
สมฤดี สุขศรี
320.
สมศักดิ์ สิทธิถาวรวงศ์
321.
สรกฤตย์ วิวัฒน์พนชาติ
322.
สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์
323.
สรรพสิทธิ์ ปัญญา
324.
สราพร คูห์ศรีวินิจ
325.
สัจจาพร นพคุณ
326.
สันติภาพ พุทธนิมนต์
327.
สายทิพย์ ลีวรกานต์
328.
สายพิณ ชื่นโชคสันต์
329.
สาริกข์ คณานุรักษ์
330.
สิทธิชัย ทัดศรี
331.
สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
332.
สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ
333.
สิปปกร มลิทอง
334.
สิริกุล ลีลาจารุวรรณ
335.
สุกิจ เกษรศรี
336.
สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
337.
สุณิสา โรจนวิภาต
338.
สุดาทิพย์ แสงปัญหา
339.
สุดารัตน์ ปัตวงษ์
340.
สุทธิชัย นรนิตชัยกุล
341.
สุทธิพันธุ์ จำนงค์ทอง
342.
สุทธิลักษณ์ จิตรวาณิช
343.
สุทิน จินาพรธรรม
344.
สุธาสินี เปรมอิสระกูล
345.
สุธิดา วานิชชานนท์
346.
สุธี โกติรัมย์
347.
สุธีร์ ชูเชิดกิจวัฒนา
348.
สุปรียา ตันพลีรัตน์
349.
สุพัตรา เงินกลั่น
350.
สุภัทรา ปทะวานิช
351.
สุภา โรจนวุฒนนท์
352.
สุภาพร คงสมบูรณ์
353.
สุภาพร วิริยะจิรกุล
354.
สุมาพร มาลีวงษ์
355.
สุเมธ เจียมศรีมงคล
356.
สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
357.
สุรกิจ กิจสมานมิตร
358.
สุรจิต คูสกุล
359.
สุรชัย ชัยวัฒน์
360.
สุรชัย อภินวถาวรกุล
361.
สุรชัย เพชรอาภรณ์
362.
สุรพงษ์ ยังไพโรจน์
363.
สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข
364.
สุรัตน์ แสงจินดา
365.
สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์
366.
สุวัฒน์ แก้วคำปา
367.
สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
368.
สุวิทย์ สิงห์ศร
369.
เสมอโสม สุกใส
370.
เสาวภาพ วิหครัตน์
371.
เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
372.
โสภา ทัดศรี
373.
โสภีภรณ์ ลัภนลาภลอย
374.
หัทยา ศิริสวย
375.
อณัตชัย สินสวัสดิ์
376.
อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
377.
อตินาต ธรรมรัชสุนทร
378.
อธิพงศ์ ธรรมบูชิต
379.
อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย
380.
อธิภัทร กาลเนาวกุล
381.
อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธิ์
382.
อนิรุทธ์ ศรีสกุล
383.
อนิวรรต พันธุ์จินดา
384.
อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
385.
อภิชัย สุธีรยงประเสริฐ
386.
อภิพร เจียมวโรเศรษฐ
387.
อภิรักษ์ อฤณฌร
388.
อมรพงษ์ วชิรมน
389.
อมรรัตน์ วณิชโยบล
390.
อมรรัตน์ อิงคเศรษฐ์
391.
อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์
392.
อรรควัชร์ สนธิชัย
393.
อรรถพล ยงวิกุล
394.
อรรถวิช คำบา
395.
อรอนงค์ เลิศดำรงพันธ์
396.
อรุณรัตน์ เวชตง
397.
อลิสรา เงินแจ่ม
398.
อวิรุทธ์ ดาวราย
399.
อ้อมกร บุณยประทีปรัตน์
400.
อังคณา นวลตา
401.
อัชฌา กะเหว่านาค
402.
อัฐพงศ์ นาคบุญนำ
403.
อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล
404.
อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
405.
อานนท์ ท้าวประยูร
406.
อาภากร ปกป้อง
407.
อาภาภรณ์ สหกิจรุ่งเรือง
408.
อำนวย สันติวิภานนท์
409.
อำนวยศิลป์ ครุสันธิ์
410.
อิทธิพล จังสิริมงคล
411.
อุดม เชื้อศิริถาวร
412.
อุดม ว่องไวทองดี
413.
อุดมรัตน์ เขมาลีลากุล
414.
อุบลวรรณ สาสุทธิ์
415.
อุไรพรรณ บุญกรรเชียง
416.
เอกพงษ์ เดชธรรม
417.
เอกรัฐ คงตระกูล
418.
เอกรัตน์ ขันเงิน
419.
เอกวิทย์ บุญยรางกูร
420.
เอนก วิสุทธิศักดิ์
421.
โอฬาร ศุภวัฒน์ธนบดี