ค่าบำรุงประจำปี/ค่ารักษาสภาพ
สำหรับผู้ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

{{resident_data.name}}
สาขา {{resident_data.specialty}}
สถาบัน {{resident_data.institute}}
ชั้น ปี จำนวน วันที่ชำระ
ปี {{fee.class_year}} - ยังไม่ได้ชำระ -