ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมทั่วไป ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กชกร หิรัญญากร วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
2. ทพญ.กนกวรรณ วลีรัตนวงศ์ วุฒิบัตร จ.ระนอง
 • ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
3. ทพญ.กมลรัตน์ ลิมป์ปัทมปาณี อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
4. ทพญ.กมลรัตน์ สาลี วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
5. ทพญ.กรกนก วุฒิเจริญกิจ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
6. ทพญ.กรรณิกา สุมานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
7. ทพญ.กรรณิการ์ วัฒนะจิตเสรี วุฒิบัตร จ.สิงห์บุรี
 • ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
8. ทพ.กฤษฎา ตั้งจิตโสมนัส วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
9. ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล อนุมัติบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
10. ทพ.กษิดิ์เดช ศิริเวชยันต์ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
11. ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสม อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12. ทพ.กัมพล รัตตินทิวานนท์ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
13. ทพ.กัลป์ เหล่าอรรถปรีชา วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
14. ทพญ.กัลย์ธิรา ว่องนาวี วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
15. ทพญ.กัลยาณี ตั้งประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ชุมพร
 • ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
16. ทพญ.กาญจนา ปาลี วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
17. ผศ.ทพ.การุญ เลี่ยวศรีสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18. ทพญ.กิติยา นิ่มกุล วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
19. ทพญ.กุลนารี บริสุทธิ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20. ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
21. ทพญ.เกษราภรณ์ กวยานนท์ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
22. ทพญ.เกิดกาญจน์ ตันจริยภรณ์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
23. ทพญ.ขนิษฐา ห้องสวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
24. ทพญ.ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
25. ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
26. ทพญ.จงดี กมลนาคินทร์ วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
27. ทพญ.จตุพร จันทรานนท์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
28. ทพญ.จรุงศรี โกสินทรเสนีย์ อนุมัติบัตร -
 • กรุงเทพมหานคร
29. ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
30. ทพ.จักรพงศ์ มหาวรรณ วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
31. ทพ.จิตเดียว ทรงจิตรัตน์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
32. ผศ.ทพญ.จินตนา อิทธิเดชารณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
33. ทพญ.จุฑารัตน์ เชี่ยววานิช วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • จ.ลำปาง
34. นส. จุติพร พนมบัวเลิศ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
35. ทพญ.เจนจิรา กล่ำเดช วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
36. ทพญ.ฉัฏฐทิพ ศุภกร วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
37. ทพญ.ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
38. ทพญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
39. ทพญ.ชนนิกาญจน์ แก้วมณี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
40. ทพ.ชนม์เจริญ ธรรมโสภินท์กุล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
41. ทพญ.ชนัญธร ทองสกุลวงศ์ วุฒิบัตร จ.สิงห์บุรี
 • ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
42. ทพญ.ชนาภา โชคธัญญาวัฒน์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
43. ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
44. รศ.ทพ.ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
45. ทพญ.ชมพูนุช หาญธนสาร วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
46. ทพญ.ชไมพร มีหนองหว้า วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
47. รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
48. ทพ.ชัยพัฒน์ สุกิจจวนิช วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
49. ทพ.ชาติชาย ทวีรัตนพานิชย์ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
50. ทพญ.ชาลินี เทศศรี วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
51. ทพญ.ชุติมา วงศ์สินอุดม วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
52. ทพญ.ชุษณา รุ่งอดุลพิศาล วุฒิบัตร จ.ตาก
 • ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
53. ทพ.เชาวน์จิตต์ บริบูรณ์ อนุมัติบัตร เขตดุสิต
 • แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
54. ทพญ.โชติมา เลิศไตรภพ วุฒิบัตร จ.ศรีสะเกษ
 • ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
55. ทพญ.ญาณิณี ลิ้มมงคล วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
56. ทพ.ฐิติ เต็งอำนวย วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
57. ทพญ.ณัฏฐ์ชัญญา วาสะประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
58. ทพ.ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล วุฒิบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
59. ทพญ.ณัฐวรา จำรูญศรี วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
60. ทพ.ณัฐวุฒิ ค้าไกล วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
61. ทพญ.ณีรชร เพริศพรายวงศ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
62. ทพญ.ดนุนารถ ชมธวัช วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
63. ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
64. ทพญ.ดลฤดี ชุมภูรัตน์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
65. ทพญ.ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
66. ทพญ.ดวงนภา เรืองสุภาภิชาติ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
67. ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
68. ทพญ.ตวงพร อักษรนิตย์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
69. ทพ.เตชินท์ ภัทรวรธรรม วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
70. ทพญ.ทรัสติยา ทัดเทียม วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
71. ทพญ.ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ วุฒิบัตร เขตหนองจอก
 • แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
72. รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
73. ทพญ.ทับทิม เชื้อหมอ วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
74. ทพ.ทัศไนย วงศ์ปินตา วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
75. ทพญ.ทัสณี สายพวรรณ์ วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
76. ทพญ.ทิฆัมพร ปณิธานะรักษ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
77. ทพญ.เทพศิริ จิตต์สวัสดิ์ไทย วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
78. ทพ.ธนภัทร บ่อคำ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
79. ทพ.ธนวรรษ อินทรแก้วศรี วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80. ทพญ.ธนัชชา วนิชย์ถนอม อนุมัติบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
81. ทพญ.ธนิษฐา สิมรีวงษ์ วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
82. ทพญ.ธัญมน เพชรรงค์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
83. ทพ.ธารวิทย์ สุขเจริญ อนุมัติบัตร จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 • ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
84. ทพญ.ธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
85. ทพ.ธีรภัทร วิเชียรมงคลกุล วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
86. ทพ.ธีระวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
87. ทพญ.นพวรรณ พรพันธุ์อนุวงศ์ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
88. ทพญ.นภัทร์ ทินกร วุฒิบัตร เขตภาษีเจริญ
 • แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
89. ทพญ.นภาพร เรืองสุขอุดม วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
90. ทพญ.นยนี บำรุงวงศ์ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
91. ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
92. ทพญ.นฤมล บุญเปี่ยม วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
93. ทพ.นวคุณ ชูรักษ์ วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
94. ทพญ.นันทพร นภาเหมินทร์ วุฒิบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
95. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
96. ทพญ.นาฏสิรี พานเข็ม วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
97. ทพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 • ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
98. ทพญ.นิรัชรา ศรีเผือก วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
99. ทพญ.เนตรนภา ลักขณานุรักษ์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
100. ทพญ.บงกช สมราช วุฒิบัตร จ.ปราจีนบุรี
 • ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
101. ทพ.บริบูรณ์ คูตระกูล วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
102. ทพญ.บัณฑิยา ชิรวาณิชย์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
103. ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
104. ทพญ.บุญศรี ปิยะตระกูลรัตน์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
105. ทพญ.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
106. ทพญ.บุษบา ทะนุก้ำ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
107. ทพญ.เบญจพร วิรัชอมรพันธ์ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
108. ทพญ.เบญจพรรณ อยู่ลาภไพศาล วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
109. ทพญ.เบ็ญจมาศ เรียงสุวรรณ อนุมัติบัตร เขตบางเขน
 • แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
110. ผศ.ทพ.ประมุข จิตต์จำนงค์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
111. ทพ.ปราชญ์ พลวัฒน์ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
112. ทพญ.ปราน ทองคำกูล วุฒิบัตร จ.มุกดาหาร
 • ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
113. ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
114. ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
115. ทพญ.ปัทมานุช โอฬาริ วุฒิบัตร จ.ตรัง
 • ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
116. ทพญ.ปานจิต ธรรมนิมิต วุฒิบัตร จ.ตาก
 • ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
117. ทพญ.ปาลิตา ปัญโญ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
118. ทพญ.ปิยฉัตร ทองป้อง วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
119. ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
120. ทพญ.ปิยรัตน์ เกิดมงคล วุฒิบัตร เขตวังทองหลาง
 • เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
121. ทพญ.ปิยะดา วานิศวณะทอง วุฒิบัตร จ.อำนาจเจริญ
 • ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
122. ทพ.ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
123. ทพ.ปิยะพงศ์ ปวงคำ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
124. ทพ.ปีติ จริตสกุล วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
125. ทพญ.เปรมจิต ภระมามร วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
126. ทพ.พงศ์พันธุ์ ผลประดับเพ็ชร์ วุฒิบัตร จ.บุรีรัมย์
 • ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
127. ทพ.พชร สิงห์เจริญ วุฒิบัตร เขตลาดกระบัง
 • แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
128. ทพญ.พรพรรณ ก่อเกียรติ วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
129. ทพญ.พรรณพร ธนกิจประภา วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
130. ทพญ.พลอยกนก เชื้อบุญชัย วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
131. ทพญ.พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา วุฒิบัตร จ.เพชรบุรี
 • ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
132. ทพญ.พักตร์วิภา ดีสุคนธ์ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
133. ทพญ.พัชนี ชูวีระ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
134. ทพญ.พัชนีย์ อภิเศรษฐการ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
135. ทพญ.พัชรพรรณ อินเลื่อมใส วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
136. ทพญ.พัชราพร ทิพย์ปัญญา วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
137. ทพญ.พัณณ์ชิตา เหรียญรักวงศ์ วุฒิบัตร เขตหนองจอก
 • แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
138. ทพญ.พัทจารีย์ สุนิลหงษ์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
139. ทพ.พัลลภ สุวรรณอำไพ วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
140. ทพ.พิชชากร จิตตนะวิบูลย์ วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
141. นาวาโทหญิงพิชญา อุปวานิช วุฒิบัตร เขตบางเขน
 • แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
142. อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
143. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
144. ทพญ.พูนธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
145. ทพญ.เพ็ญจันทร์ เนื้อนุ้ย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
146. ทพญ.ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
147. ทพ.ภาณุพงศ์ กุลรัตน์ วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
148. ทพ.ภานุพงศ์ บุญบำรุง วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
149. ทพญ.ภาวนา จางวางสิทธิ์ วุฒิบัตร จ.สกลนคร
 • ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
150. ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
151. ทพ.มงคล ทวีปรังษีพร อนุมัติบัตร เขตประเวศ
 • แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
152. ทพญ.มนภัทร เชี่ยววานิช วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
153. ทพญ.มลฤดี กุลทวี วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 • ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
154. ทพญ.มาลัย สัทธาชัย วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
155. ทพญ.มุทิตา เจริญกิจ วุฒิบัตร จ.สตูล
 • ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
156. ทพญ.เมทินี ชัยสิทธิ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
157. ทพ.ยศพล เชนวิทยา อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
158. ทพ.รณชัช รสหอม วุฒิบัตร จ.ลำปาง
 • ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
159. ทพญ.รสวรรณ ศักดานรเศรษฐ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
160. ทพ.รัฐธนินท์ โพธิโยธิน วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
161. ทพญ.รัศมี เกศสุวรรณรักษ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
162. ทพญ.รุ่งนภา ศรีเปิ้น วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
163. ทพญ.ฤทัย ธนานิธิศักดิ์ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
164. ร.อ.หญิงฦๅชุภรณ์ มั่นศุข วุฒิบัตร เขตดุสิต
 • แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
165. ศ.คลินิก.ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
166. ทพญ.วนิดา ธีรวัตรวาทิน อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
167. ทพญ.วรภา ดาสูงเนิน วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
168. ทพ.วรวิทย์ แซ่ก๊วย วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
169. ทพญ.วราภรณ์ หวังวัฒนาพาณิช วุฒิบัตร จ.ชัยภูมิ
 • ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
170. ทพญ.วราภา เพชรพันธ์ วุฒิบัตร จ.สงขลา
 • ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
171. ทพ.วโรดม ชูทรงเดช วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
172. ทพญ.วลัยรัตน์ ลียวัฒนานุพงศ์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
173. ทพญ.วษา พืชน์ไพบูลย์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
174. ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ อนุมัติบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
175. ทพญ.วันรวี มณีไพโรจน์ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
176. ทพญ.วาทิณี สุรเชษฐ์ชัยพงศ์ วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
177. ทพญ.วารุณี นิลสุวรรณ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
178. ทพญ.วาสินี เกียรติอดิศร วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
179. ทพญ.วิชชุณี ธนะแพสย์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
180. ทพญ.วิชุดา วงศ์ชัยศรี วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
181. ทพ.วิทยา ยินดีเดช อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
182. ทพ.วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย อนุมัติบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
183. ทพญ.วิลาสินี เกียรติอุบลไพบูล วุฒิบัตร จ.สมุทรสงคราม
 • ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
184. ทพญ.วิไลพร คุณะวัฒน์สถิตย์ อนุมัติบัตร จ.สระบุรี
 • ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
185. ทพญ.วิสาข์ วัฒนาสุรกิตต์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
186. ทพญ.วิสุณี วิทยาวรากุล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
187. ทพญ.วีรญา อารีย์รักษา วุฒิบัตร เขตบางขุนเทียน
 • แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
188. ทพญ.วีรนันท์ วิชาไทย อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
189. ทพ.วีรยุทธ สาสนทาญาติ วุฒิบัตร เขตลาดกระบัง
 • แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
190. ทพญ.ศรัณยา วงศ์ไพบูลย์วัฒน วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
191. ทพ.ศราวุฒิ อังศุวัฒกกุล วุฒิบัตร จ.สระบุรี
 • ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
192. ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
193. ทพญ.ศรีพิไล พีรพัฒนา วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
194. ทพญ.ศศิณิษา วรังกูลเกษมกิจ วุฒิบัตร จ.ปัตตานี
 • ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
195. ทพญ.ศศิธร ทวีเดช วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
196. ทพญ.ศิรินาฏ มานัสฤดี วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
197. ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
198. ทพญ.ศิริลักษณ์ สุวรรณชัยรบ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
199. ทพญ.ศุภนาถ รัตนสิงห์ วุฒิบัตร จ.นครศรีธรรมราช
 • ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
200. ทพ.สมชาย กิจสนาโยธิน อนุมัติบัตร จ.สุโขทัย
 • ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
201. ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ อนุมัติบัตร เขตบางกอกใหญ่
 • แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
202. ทพ.สัจจะพงศ์ ศรีพันธุ์ วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
203. ทพญ.สายตวัน อุ่นเมืองเพีย วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
204. ทพญ.สายสมร สบู่แก้ว อนุมัติบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
205. ทพญ.สินีนาถ ค้าไกล วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
206. ทพญ.สิริขวัญ ทรงมณี วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
207. ทพญ.สิริพร วงศ์จิรัฐิติกาล วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
208. ทพ.สุขชัย ธารารุ่งเรือง วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
209. ทพญ.สุชญา จิระพินทุ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
210. ทพญ.สุณียา ดุสรักษ์ วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
211. ทพญ.สุธาทิพย์ ค้อมทอง วุฒิบัตร จ.ลพบุรี
 • ต.หนองบัวใหญ่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
212. ทพญ.สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์ วุฒิบัตร เขตหนองแขม
 • แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
213. ทพญ.สุธาสินี หลีวิจิตร วุฒิบัตร จ.พัทลุง
 • ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
214. ทพญ.สุธิดา สกุลณี วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
215. ทพญ.สุนทรี ลิ้มสวรรค์ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
216. ทพญ.สุนันทา เลี้ยงพันธุ์สกุล วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
217. ทพญ.สุนันทา ประวัตินภา วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
218. ทพญ.สุภาพร หวังจิรนิรันดร์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
219. ทพญ.สุมนา โพธิ์ศรีทอง วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
220. ทพญ.สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
221. ทพญ.สุวิสา รัชตวัฒน์ วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
222. ทพ.โสมนัด มูลคำ วุฒิบัตร จ.ยะลา
 • ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
223. ทพญ.หรรษมลล์ กระจ่างดารา วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
224. ทพญ.หฤทัย ไชยศรี วุฒิบัตร เขตดอนเมือง
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
225. ทพญ.หัสยา จิราวณิชานันท์ วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
226. ทพญ.อธิมนต์ โชติชะวงศ์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
227. ทพญ.อนุธิดา ฝั้นสาย วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
228. ทพ.อภินันท์ ชัยทิศานันต์ วุฒิบัตร จ.อุบลราชธานี
 • ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
229. ทพญ.อรนุช เจียรสุจิตวิมล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
230. รท.หญิงอรปภา หอมวิเศษวงศา วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
231. ทพญ.อรวรรณ พงษ์พิชยเดช วุฒิบัตร จ.กระบี่
 • ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
232. ทพญ.อรอนงค์ พรหมพิทยายุทธ วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
233. ทพญ.อรอุษา วลีพิทักษ์เดช วุฒิบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
234. ทพญ.อรุโณทัย ก้อนอาทร อนุมัติบัตร จ.อุตรดิตถ์
 • ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
235. ทพญ.อลิษา ติระรัตนสมโภช วุฒิบัตร จ.หนองบัวลำภู
 • ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
236. อ.ทพญ.อังคณา แสงปัญญา อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
237. ทพญ.อังค์วรา รัตนบัลลังค์ วุฒิบัตร จ.สิงห์บุรี
 • ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
238. ทพญ.อังศุมาลี มานะธิติการ วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
239. ทพญ.อัญชลี เนาวรัตน์โสภณ อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
240. ทพญ.อาทิตยา ยนต์สุววรณ วุฒิบัตร จ.แพร่
 • ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
241. ทพ.อานนท์ อรุณเมือง วุฒิบัตร จ.นครสวรรค์
 • ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
242. ทพญ.อิ่มพร ฤทธิสินธุ์ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
243. ทพญ.อุษณีษ์ สิงห์เจริญ วุฒิบัตร เขตสายไหม
 • แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
244. ทพญ.เอศเธระ ประทีปทองคำ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี