ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พตอ.หญิงรพีพรรณ โชคสมบัติชัย
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรที่ทำงาน