การนำเสนอผลงาน

คำชี้แจงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  1. ผลงานวิชาการอาจเป็น งานวิจัย หรือ รายงานผู้ป่วย เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  2. ผู้ส่งผลงาน สามารถเลือกให้เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ใน Proceedings ของงานประชุม
  3. นำเสนอโดย การบรรยายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  4. ผลการพิจารณาเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
  5. ผู้ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงาน ระบบจะลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการให้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ
*หมดเขตลงทะเบียน Manuscript 31 พ.ค. 2561 / Abstract 30 มิ.ย. 2561

กลับไปหน้าหลัก