RCDS2019
การประชุมวิชาการประจำปี 2562
The 8th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand
และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
คำชี้แจงการเตรียมตัวของผู้เข้ารับเข็มและครุยวิทยฐานะ
(ปรับปรุง 6 พ.ย. 2562)

กำหนดการพิธีการ

การแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับเข็ม

วิธีสวมครุยวิทยฐานะ

วิธีทำความเคารพ*โปรดติดต่อรับชุดครุยได้ที่ร้านอมเรศ (ท่าพระจันทร์) แผนที่ร้าน
หรือ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับที่ร้าน สามารถชำระค่าจัดส่งกับทางร้านโดยติดต่อที่ 02-223-7892 หรือ 081-682-6698

อัตราค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ
วันที่ 6-7 พ.ย. 2562
ชำระเงินภายใน 25 ต.ค. 2562 ชำระเงินหลัง 25 ต.ค. 2562
สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ 4,000 บาท 5,000 บาท
ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป 5,000 บาท 6,000 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือ นิสิต หรือ นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร 2,500 บาท 3,500 บาท
(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน วันที่ 6-7 พ.ย. 2562)


ประชุมวิชาการและรับเข็มและครุยวิทยฐานะ
วันที่ 6-8 พ.ย. 2562
ชำระเงินภายใน 15 ส.ค. 2562 เท่านั้น
ไม่ตัดครุยวิทยฐานะ 8,000 บาท
ตัดครุยวิทยฐานะ 8,000 + 5,800 บาท
(รวมอาหารกลางวัน 3 วัน วันที่ 6-8 พ.ย. 2562)
*ปิดรับลงทะเบียนพิธีรับเข็มและครุยวิทยฐานะแล้ว

รายการลงทะเบียนเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ CBCT for endodontists: How to view your cases
รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
วันที่ 6 พ.ย.2562 แบ่งการลงทะเบียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ฟังบรรยาย เวลา 8:30-10:30 น. รับจำนวน 55 คน
2. ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง) เวลา 8:30-12.00 น. รับจำนวน 20 คน


การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cost effective evaluation of oral health care program
รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข
วันที่ 6 พ.ย.2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. รับจำนวน 35 คน


การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital implant workflow: Computer-aided design for surgical guide, abutment and crown
รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
วันที่ 7 พ.ย.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 30 คน
(กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาใช้ในการอบรมด้วย)
การนำเสนอผลงานวิชาการ
Oral Presentation


- ท่านมีเวลาในการนำเสนอผลงาน 12 นาที และตอบคำถาม 3 นาที เมื่อท่านนำเสนอครบ 10 นาที ประธานในการนำเสนอจะกดกริ่ง เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าท่านเหลือเวลาในการนำเสนออีก 2 นาที

- หากท่านนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขอให้ใช้ Version 2016 และ Font มาตรฐาน Cordia UPC และกรุณาอัพโหลดข้อมูลการนำเสนอของท่านที่เตรียมไว้สมบูรณ์แล้ว ก่อนเวลานำเสนอ ที่ห้องที่ท่านนำเสนอผลงานในช่วงเวลา 08.00 - 09.00 และ 12.30 -13.30 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการนำเสนอ แต่หากท่านนำเสนอด้วยโปรแกรม Keynote

- ขอความกรุณานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ Projector ผ่านสาย VGA มาใช้เพื่อการนำเสนอ

- ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านโปรดแสดงตนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานประจำห้องนำเสนอผลงาน ก่อนเวลานำเสนอ 1 ชั่วโมง

สนใจสนับสนุนการประชุมวิชาการในครั้งนี้
  • จัดทำกระเป๋าใส่เอกสารแจกผู้เข้าร่วมการประชุม
  • ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า มีจำนวนทั้งหมด 28 บูธ