วีดีโอการบรรยายในงานประชุมวิชาการ 6-8 พ.ย. 2562

สำหรับผู้เข้าประชุม RCDS2019 หรือ สมาชิกราชวิทยาลัย เท่านั้น
กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล และ เลข ท. เพื่อดูวีดีโอบรรยาย
Complete denture 4.0

ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน
อ.ทพญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา

National guidelines for oral cancer screening

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ
พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

Management of Large caries in Young permanent molars

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล
อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาธีวะ

Probiotic of oral health: Past to Present

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ผศ.ทพญ.ดร.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์

A true story of “UNIVERSAL” adhesive for restorative dentistry

รศ.ทพ.ดร.พิศลย์ เสนาวงษ์
ผศ.ทพ.ดร.พงศ์ พงศ์พฤกษา

What should be concerned in the immunocompromised patients

ทพญ.วรวรรณ คุโณทัย
นพ.ทพ.คณิน อรุณกรู
ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Bleeding disorders: Understanding & Connection

นพ.ดร.ปธาวุฒิ วัชราภรณินทร์
นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
รศ.ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
https://youtu.be/ftK-KnROX_M
พิธีมอบเข็มและครุยวิทยาฐานะ ประจำปี 2562
https://youtu.be/AjPiwnMWBOg
กลับไปหน้าก่อนหน้า