การนำเสนอผลงาน

คำชี้แจงการนำเสนอ

- ท่านมีเวลาในการนำเสนอผลงาน 12 นาที และตอบคำถาม 3 นาที เมื่อท่านนำเสนอครบ 10 นาที ประธานในการนำเสนอจะกดกริ่ง เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าท่านเหลือเวลาในการนำเสนออีก 2 นาที

- หากท่านนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขอให้ใช้ Version 2016 และ Font มาตรฐาน Cordia UPC และกรุณาอัพโหลดข้อมูลการนำเสนอของท่านที่เตรียมไว้สมบูรณ์แล้ว ก่อนเวลานำเสนอ ที่ห้องที่ท่านนำเสนอผลงานในช่วงเวลา 08.00 - 09.00 และ 12.30 -13.30 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการนำเสนอ แต่หากท่านนำเสนอด้วยโปรแกรม Keynote

- ขอความกรุณานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ Projector ผ่านสาย VGA มาใช้เพื่อการนำเสนอ

- ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านโปรดแสดงตนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานประจำห้องนำเสนอผลงาน ก่อนเวลานำเสนอ 1 ชั่วโมง

คำชี้แจงการส่งผลงานทางวิชาการ

  1. ผลงานวิชาการอาจเป็น งานวิจัย หรือ รายงานผู้ป่วย เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  2. ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกให้เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ ซึ่งจะลงพิมพ์ใน Proceedings ของงานประชุม หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
  3. นำเสนอโดย การบรรยายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  4. ผลการพิจารณาเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
  5. ผู้ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงาน ระบบจะลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการให้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

*หมดเขตลงทะเบียน Manuscript 30 มิ.ย. 2562 / Abstract 31 ก.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ เพื่อแก้ไขผลงานทางวิชาการ
กลับไปหน้าหลัก