RCDS2020
ลงทะเบียนงานประชุม
RCDS2020
The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand
โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนสนับสนุนการประชุม
สำหรับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้
บูธแสดงสินค้าภายในงาน, โลโก้บนเวที สื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋า, โฆษณาลงหนังสือสูจิบัตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
สำหรับ ทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม
ฟังบรรยายจากวิทยากรคุณภาพ ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายในแต่ละสาขาวิชา
ลงทะเบียนส่งผลงานเพื่อนำเสนอ
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนี้
สามารถนำเสนอได้ทั้งในรูปแบบเผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ และเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์

อัตราค่าลงทะเบียน

ชำระเงินภายใน
7 สิงหาคม 2563
ชำระเงินตั้งแต่
8 สิงหาคม 2563
สมาชิกของชมรมทันตกรรมหัตถการ หรือราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (รับประทานอาหารกลางวัน) 4,000 บาท 5,000 บาท
ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป (รับประทานอาหารกลางวัน) 5,000 บาท 6,000 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือ นิสิต หรือ นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร (ไม่มีอาหารกลางวัน) 1,000 บาท 2,000 บาท