RCDS2021
ลงทะเบียนงานประชุม
RCDS2021
The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand
โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564
ลงทะเบียนสนับสนุนการประชุม
สำหรับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้
บูธแสดงสินค้าภายในงาน, โลโก้บนเวที สื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋า, โฆษณาลงหนังสือสูจิบัตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
สำหรับ ทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม
ฟังบรรยายจากวิทยากรคุณภาพ ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายในแต่ละสาขาวิชา
ลงทะเบียนส่งผลงาน
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ สามารถส่งผลงานได้เฉพาะบทความฉบับสมบูรณ์

เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการประชุมวิชาการ
จากในสถานที่เป็นการประชุมออนไลน์ ราชวิทยาลัยฯ
จะแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนให้ทราบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป