RCDS2021
RCDS2021
The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand
โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564
ลงทะเบียนสนับสนุนการประชุม
สำหรับ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้
บูธแสดงสินค้าภายในงาน, โลโก้บนเวที สื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋า, โฆษณาลงหนังสือสูจิบัตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
สำหรับ ทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม
ฟังบรรยายจากวิทยากรคุณภาพ ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายในแต่ละสาขาวิชา
ลงทะเบียนส่งผลงาน
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ สามารถส่งผลงานได้เฉพาะบทความฉบับสมบูรณ์

อัตราค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ
16 - 17 กันยายน 2564
ชำระเงินภายใน
20 สิงหาคม 2564
ชำระเงินตั้งแต่
21 สิงหาคม 2564
สมาชิกของชมรมทันตกรรมหัตถการ หรือราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 2,000 บาท 2,500 บาท
ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือ นิสิต หรือ นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร 1,000 บาท 2,000 บาท
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม