การนำเสนอผลงาน

คำชี้แจงการส่งผลงานทางวิชาการ

  1. ผลงานวิชาการอาจเป็น งานวิจัย หรือ รายงานผู้ป่วย เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  2. ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกให้เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ ซึ่งจะลงพิมพ์ใน Abstract Book (Digital version) ของงานประชุม หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ (Journal of the Dental Association of Thailand)
  3. นำเสนอโดย การบรรยายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  4. ผู้ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงาน ระบบจะลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการให้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ
  5. การส่งผลงานทั้งรูปแบบบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ให้ส่งผ่านระบบส่งผลงานทางวิชาการด้านล่างนี้เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

*หมดเขตลงทะเบียน แบบส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 1 ก.ค. 2565
*หมดเขตลงทะเบียน แบบส่งเฉพาะบทคัดย่อ 1 ส.ค. 2565

เข้าสู่ระบบ เพื่อแก้ไขผลงานทางวิชาการ
กลับไปหน้าหลัก