สมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ออนไลน์

 1. เตรียมเอกสารหลักฐานในรูปแบบของไฟล์ pdf , jpg , gif , png เพื่ออัพโหลดในระบบสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
  1. * ใบประเมินผลการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (transcript)
  2. * ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. * ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  4. * รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  5. * บัตรประชาชนของผู้สมัคร
  6. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (มิใช่หนังสืออนุมัติให้สอบ) จากผู้บังคับบัญชาในระดับกรม หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในกรณีที่ท่านระบุว่าเป็นข้าราชการและต้องการใช้สิทธิของการเป็นข้าราชการ
   แบบฟอร์ม และตัวอย่างหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้
  7. หนังสือรับรองต้นสังกัด (เฉพาะสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  8. รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  9. เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ข้อ 17 โดยแบบคำขอสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th)
 2. เปิดระบบการสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา คลิกที่นี่ โดยกรอกข้อมูลในทุกหัวข้อตามสังกัดของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครที่ มีต้นสังกัดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.7
  • ผู้สมัครที่ มีต้นสังกัดอื่นๆ ต้องอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.6
  • ผู้สมัครที่ ไม่มีต้นสังกัด ต้องอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.5
  ในกรณีที่กรอกข้อมูลหรืออัพโหลดข้อมูลยังไม่เสร็จผู้สมัครสามารถกดบันทึกข้อมูล (Save Draft) และมาดำเนินการต่อในภายหลังได้
 3. หลังจากกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสาร ครบถ้วนแล้ว ให้คลิก “ตรวจสอบข้อมูล” และ “ยืนยัน” ซึ่งหลังจากการกด ยืนยัน แล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีกเลย

 4. Download Bill Payment และสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code เพื่อชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking / Mobile Banking ตามธนาคารดังนี้ หรือ ชำระเงินด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ภายหลังจากชำระเงินแล้ว ขอให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ โดยไม่ต้องส่งกลับมาที่ราชวิทยาลัย ฯ