RCDS2018
The 7th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgrons of Thailand
โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
และ สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าลงทะเบียน
 
ภายในวันที่
18 ก.ย. 61
ตั้งแต่วันที่
19 ก.ย. 61
สมาชิกของ สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย หรือ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (รับประทานอาหารกลางวัน)
4,000
5,000
ทันตแพทย์ทั่วไป (รับประทานอาหารกลางวัน)
5,000
6,000
นักศึกษาหลังปริญญา (ไม่มีอาหารกลางวัน)
1,000
2,000
Meet the expert
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 09.00 น.
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมท่านละ 400 บาท รับจำนวนจำกัดเพียงหัวข้อละ 10 ท่าน
การนำเสนอผลงาน
สำหรับทันตแพทย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ภายในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้
ผู้ที่ต้องการเผยแพร่บทความลง Proceeding
  • กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  • แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 21 มิถุนายน 2561
ผู้ที่ต้องการเผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ
  • กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 21 กรกฎาคม 2561
สนใจสนับสนุนการประชุมวิชาการในครั้งนี้
  • ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า มีจำนวนทั้งหมด 28 บูธ