ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
วาระที่ 7 พ.ศ. 2562 - 2565