ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและพัฒนาข้อสอบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วารที่ 8 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings)
ผู้สมัคร อท/วท ต้องยื่นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง

ประกาศ

ข่าวฝึกอบรม
อ่านทั้งหมด »
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
19 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
07 มี.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
06 มี.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
16 ก.พ. 67
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
11 ม.ค. 67