การยื่นคําร้องขอให้รับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตร เพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

 

ขั้นตอน

 

1. กรอกรายละเอียดในใบคำขอ >> download เอกสารที่นี่ <<

 

2. ส่งใบคําขอและแนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุในใบคําขอได้ 2 ช่องทาง

2.1 Email address : royalthaident@gmail.com

2.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
88/19 หมู่ที่ 4 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข 

ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

 

3. หลังจากราชวิทยาลัยฯได้รับใบคำของท่านแล้วจะดําเนินการส่ง ใบ pay in ไปให้ทางอีเมล

    เพื่อใช้สำหรับนําไปชําระค่าใช้จ่ายได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
    (ค่าธรรมเนียมการพิจารณาหลักสูตรหรือวุฒิบัตรจํานวนเงิน 10,000 บาท)

 

4. หลังจากที่ท่านชําระเงินแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้ทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ

 

หมายเหตุ  ขอให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารล่วงหน้าก่อนการสมัครสอบ อย่างน้อย 3 เดือน

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกมลกร โพธิแพทย์
เจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ
โทร. 081 2557945

Email : royalthaident@gmail.com