วิสัยทัศน์และนโยบายคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามมาตรฐานระดับสากล


เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม


พันธกิจ

• ดำเนินงานในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ
• กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
• ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้านทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการสำหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ