วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามมาตรฐานระดับสากล


เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม


พันธกิจ

  • ดำเนินงานในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ
  • กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้านทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการสำหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ