การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัคร ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สำหรับผู้มีต้นสังกัดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว)
หมายเหตุ ยกเว้นผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองต้นสังกัดประกอบการสมัคร
สำหรับผู้มีต้นสังกัดอื่นที่ไม่ได้มาจากสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบเข้าฝึกอบรมและทันตแพทย์ประจำบ้าน

การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปี 2566

ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทันตแพทย์ที่สถาบันหลักเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 น.