การทำงานวิจัย

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำงานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2561 แบบฟอร์มที่ 1 แบบลงทะเบียนงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 2 แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างงานวิจัย (ปรับปรุง วันที่ 19 พ.ย.2561) แบบฟอร์มที่ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 4 ใบประเมินผลการสอบโครงร่างงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลสอบโครงร่างงานวิจัย (ปรับปรุง วันที่ 19 พ.ย.2561) แบบฟอร์มที่ 6 แบบเสนอกรรมการสอบงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 7 ใบแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 8 ประเมินก่อนสอบงานวิจัย แบบฟอร์มที่ 9 ใบรายงานผลการสอบงานวิจัย (ปรับปรุง วันที่ 5 ก.ย.2563)