คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม

อาจารย์ ทันตแพทย์ธานัน จารุประกร

อาจารย์ ทันตแพทย์ธานัน จารุประกร

ทันตแพทย์หญิงปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์หญิงปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์

ทันตแพทย์ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

อาจารย์ ทันตแพทย์ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

อาจารย์ ทันตแพทย์ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จักรี องค์เทียมสัคค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จักรี องค์เทียมสัคค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทศพล ปิยะปัทมินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทศพล ปิยะปัทมินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

พลตำรวจตรีหญิงวสุ เทพชาตรี

พลตำรวจตรีหญิงวสุ เทพชาตรี

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข

อาจารย์ ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข

อาจารย์ ทันตแพทย์ธงชาติ ศิริพันธ์

อาจารย์ ทันตแพทย์ธงชาติ ศิริพันธ์

อาจารย์ ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

อาจารย์ ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปริม อวยชัย

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปริม อวยชัย

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงชิดชนก ลีธนะกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงชิดชนก ลีธนะกุล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย ยอดสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย ยอดสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์วีระ เลิศจิราการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์วีระ เลิศจิราการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา พิทยพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา พิทยพัฒน์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล  อัศวนันท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ วรรณธนะ  สัตตบรรณศุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

อาจารย์ ทันตแพทย์พฤทธิ์ ชิวปรีชา

อาจารย์ ทันตแพทย์พฤทธิ์ ชิวปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชวรรณ ตัณศลารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชวรรณ ตัณศลารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

พันตำรวจเอกหญิงวสุ เทพชาตรี

พันตำรวจเอกหญิงวสุ เทพชาตรี

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง

ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข

ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข

ทันตแพทย์ธงชาติ ศิริพันธ์

ทันตแพทย์ธงชาติ ศิริพันธ์

ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรตินันต์ บุญศิริเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรตินันต์ บุญศิริเศรษฐ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิงสมใจ  สาตราวาหะ

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย ยอดสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย ยอดสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชลธชา ห้านิรัติศัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชลธชา ห้านิรัติศัย

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กิตติพงษ์ ดนุไทย

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กิตติพงษ์ ดนุไทย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา พิทยพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา พิทยพัฒน์