การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

 

ดู : ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

 

วิธีการยื่นคําขอ

1. กรอกรายละเอียดใน ใบคําขอ Word | PDF (ปรับปรุง 26 ต.ค.2563)
2. พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) เป็นค่าดำเนินการพิจารณารับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และนำไปชําระค่าใช้จ่ายได้ตามช่องทางดังนี้
    1) เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
    2) Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์
    3) ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
หลังจากที่ท่านชําระเงินแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินส่งให้ทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทําการ
3. ส่งใบคําขอ และแนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุในใบคําขอ ได้ 2 ช่องทาง
    3.1 Email address : royalthaident@gmail.com
    3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

          88/19 หมู่ที่ 4 อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข
         ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
         จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเหตุ ระยะเวลาดําเนินการในการพิจารณาไม่น้อยกว่า 6 เดือน