คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 8 เข้าร่วมงานฯ
9 ทศวรรษเพชรจรัสแสง
ศ.พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ