ข้อแนะนำการปฏิบัติงานทันตกรรมเพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย