โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education for Clinical Teacher)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. กรอกรายละเอียดใน ใบลงทะเบียน 
2. พิมพ์ ใบนำฝาก ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และนำไปชำระเงิน
3. ส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ royalthaident@gmail.com

 

 

>> กำหนดการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา <<