โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research

ระหว่างในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. กรอกรายละเอียดใน ฟอร์มลงทะเบียน 
2. พิมพ์ ใบนำฝาก ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และนำไปชำระเงิน
3. ส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ royalthaident@gmail.com

 

 

>> กำหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย (อัพเดท 24 ก.ย.63)<<