แบบคำขอรับการพิจารณาเอกสารผลงานวิจัย สำหรับการสมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร

วิธีการยื่นคําขอ

1. กรอกรายละเอียดใน ใบคําขอ Word
2. ส่งใบคําขอ และแนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี้

     - เอกสารงานวิจัย

     - หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสถานะของวารสาร ณ วันที่ผลงานวิจัยถูกตอบรับโดยสมบูรณ์ (Fully accepted) หรือเมื่อได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวแล้ว

       - หลักฐานแสดงสัดส่วนในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (กรณีเป็นผู้วิจัยซึ่งมีสัดส่วนในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

3. ส่งใบคำขอ และหลักฐานต่าง ๆ ขอได้ที่

    Email address : royalthaident@gmail.com

หมายเหตุ ระยะเวลาดําเนินการในการพิจารณาไม่น้อยกว่า 6 เดือน