โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education for Clinical Teacher)