โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education for Clinical Teacher)

กำหนดการโครงการทันตแพทยศาสตร์ศึกษา


ขั้นตอนการลงทะเบียน
 

1. กรอกรายละเอียดใน ใบลงทะเบียน 
2. พิมพ์ ใบนำฝาก ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และนำไปชำระเงิน
3. ส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ royalthaident@gmail.com