หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Program in Pediatric Dentistry
สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มเปิดหลักสูตร 2544
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 6-8 คน ต่อปี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 70,000 ต่อภาคการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ทันตแพทยสภารับรอง และ
2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และ
3. ปฎิบัติงานทางทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมของต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กได้เมื่อ
1. เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯ และสถาบันต่างประเทศและ
2. ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กโดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทันตแพทย์ที่จบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องมีความรู้ ความสามารถขั้นต่ำ ดังนี้
1. ให้การดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้ป่วย บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่องาน และผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อตฺตานํ อุปมํ กเร มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
2. มีความรู้ด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ กระบวนการวิจัย และมีความรู้ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษา พยากรณ์โรค การป้องกันโรค และรักษาโรคฟันผุ โรคเหงือก โรคและรอยโรคของเนื้อเยื่อในช่องปาก การฟื้นฟูสภาพช่องปาก การจัดการภยันตรายต่อฟัน การจัดฟันในระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรมเด็กโดยวิธีทางจิตวิทยา และการใช้ยาเพื่อให้เด็กสงบ และการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ โดยใช้ความรู้แบบองค์รวม ตามหลักฐานเชิงประจักษ์
3. มีความสามารถในการวิพากษ์ วิเคราะห์ ข้อมูลวิชาการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก สามารถวิเคราะห์ปัญหา และวิจัยทางทันตกรรมสำหรับเด็กเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและการบำบัดรักษาผู้ป่วย สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการและกระทำการรักษาได้ถูกต้องมีหลักการและเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย
4. มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษา พยากรณ์โรค และการป้องกันโรค การรักษาโรคฟันผุ โรคเหงือก โรคและรอยโรคของเนื้อเยื่อในช่องปาก การฟื้นฟูสภาพช่องปาก การจัดการภยันตรายต่อฟัน การจัดฟันในระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรมเด็กโดยวิธีทางจิตวิทยา และการใช้ยาเพื่อให้เด็กสงบ และการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ ตลอดจนการติดตามผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ต่อผู้ป่วย ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมวิชาชีพ บุคลากรทางทันตแพทย์ สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำเสนองานทางวิชาการในที่ประชุมทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสามารถ โดยการนำเสนอและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ คณาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และได้รับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจ และมีเวลาให้กับผู้ฝึกอบรม...(เพิ่มเติม) มีอาจารย์พิเศษในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้แก่ผู้ฝึกอบรม รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดการปฏิบัติงานทางคลินิกถึง ๒ แห่ง คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา ซึ่งมีผู้ป่วยเพียงพอให้กับผู้ฝึกอบรม หลักสูตรฯ ยังได้ส่งผู้ฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมดูงานและฝึกปฏิบัติงานในระบบโรงพยาบาล ตามสถาบันที่มีผู้ป่วยหลากหลายและเฉพาะโรคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เช่น คลินิกวิสัญญีวิทยาและงานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, งานทันตกรรมและคลินิกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , งานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล และการฝึกอบรมดูงานในส่วนงานทันตกรรมโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อผู้ฝึกอบรมจะได้รับประสบการณ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดต่อไป.(ซ่อน)
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
รศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
รศ.ทพญ. ยุวดี อัศวนันท์
ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์
เบอร์โทรติดต่อ 02-2007821
อีเมล์ yasvanund@hotmail.com