หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Programme in Operative Dentistry
สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเปิดหลักสูตร 2548
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 7-10 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1. 180,000 บาท ต่อปี
2. หากเรียนควบคู่กับหลักสูตรอื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องจ่ายค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ด้วย
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
ผู้สมัคร ต้อง ส่งเอกสารต่อไปนี้แนบพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา
หากเอกสารไม่ครบไม่มีสิทธิ์สอบ *
1.ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2.ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ผลสอบต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
3.ใบส่งตัวจากต้นสังกัด อนุมัติให้ลาเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี * (กรณีรับราชการ) ใช้แบบที่อยู่ต่อจากข้อ 4
4.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหัวหน้าหน่วยงาน ใช้แบบที่อยู่ต่อจากข้อ 4

แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ กรณีรับราชการ
_______________________________________________________________

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ________________________________________________________________________
ที่ _______________________ วันที่ _______________________________
เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
_____________________________________________________________________
เรียน __________________________________________

ข้าพเจ้า ________________________________________
ตำแหน่ง ________________________________________
ปฏิบัติงานที่ ______________________________________
มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นเวลา อย่างน้อย 3 ปี ในกรณีที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผ่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _________ทางต้นสังกัด พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ _________________________________________
สามารถลาศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา อย่างน้อย 3 ปี กรณีที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ผ่าน
ลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
ตำแหน่ง ________________________________________
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _______หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
ข้าพเจ้า ____________________________________________________________________
ตำแหน่ง ___________________________________________________________________
สถานที่ทำงาน ______________________________________________________________
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น _______________________________________________________
ของนาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________
ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอรับรองว่าผู้สมัคร ได้มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง พ.ศ. ____________ ถึง พ.ศ. ______________
เป็นเวลา _________ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต โดยมีลักษณะงานดังนี้ คือ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(โปรดระบุลักษณะงานที่ผู้สมัครปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน ในด้านต่อไปนี้คือด้านการสอน วิชาการ การวิจัย
การบริการ การบริหารงานบุคคล และอื่น ๆ)
และขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.บุคลิกภาพของผู้สมัคร
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.ศักยภาพที่จะเรียนต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.ความประพฤติ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.ความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นและมนุษย์สัมพันธ์
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


6.ความสามารถพิเศษ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.ประโยชน์จากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อที่ทำงาน
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _________
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความชำนาญอย่างสูง ทางวิชาทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งแนวลึกและแนวกว้าง...(เพิ่มเติม) สามารถปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมหัตถการแก่ทันตแพทย์ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พัฒนาตนเองทางวิชาการเพื่อความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนงานผ่านการทำวิจัยร่วมกับการนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป...(เพิ่มเติม)
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ ผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาปีที่ 3 และได้รับปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) รศ.ทพญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์
ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง
รศ.ทพญ.ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา
ผศ.ทพญ.มุรธา พานิช
อ.ทพญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อ.ทพ. บุณฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล
ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.ทพญ.ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา
เบอร์โทรติดต่อ 02-218-8795
อีเมล์ aorrangsima@yahoo.com