หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Programme in Operative Dentistry
สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเปิดหลักสูตร 2548
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 7-10 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1. 180,000 บาท ต่อปี
2. หากเรียนควบคู่กับหลักสูตรอื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องจ่ายค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ด้วย
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
ผู้สมัคร ต้อง ส่งเอกสารต่อไปนี้แนบพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา
หากเอกสารไม่ครบไม่มีสิทธิ์สอบ *
1.ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2.ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ผลสอบต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
3.ใบส่งตัวจากต้นสังกัด อนุมัติให้ลาเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี * (กรณีรับราชการ) ใช้แบบที่อยู่ต่อจากข้อ 4
4.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหัวหน้าหน่วยงาน ใช้แบบที่อยู่ต่อจากข้อ 4

แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ กรณีรับราชการ
_______________________________________________________________

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ________________________________________________________________________
ที่ _______________________ วันที่ _______________________________
เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
_____________________________________________________________________
เรียน __________________________________________

ข้าพเจ้า ________________________________________
ตำแหน่ง ________________________________________
ปฏิบัติงานที่ ______________________________________
มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นเวลา อย่างน้อย 3 ปี ในกรณีที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผ่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _________ทางต้นสังกัด พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ _________________________________________
สามารถลาศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา อย่างน้อย 3 ปี กรณีที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ผ่าน
ลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
ตำแหน่ง ________________________________________
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _______หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
ข้าพเจ้า ____________________________________________________________________
ตำแหน่ง ___________________________________________________________________
สถานที่ทำงาน ______________________________________________________________
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น _______________________________________________________
ของนาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________
ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอรับรองว่าผู้สมัคร ได้มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง พ.ศ. ____________ ถึง พ.ศ. ______________
เป็นเวลา _________ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต โดยมีลักษณะงานดังนี้ คือ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(โปรดระบุลักษณะงานที่ผู้สมัครปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน ในด้านต่อไปนี้คือด้านการสอน วิชาการ การวิจัย
การบริการ การบริหารงานบุคคล และอื่น ๆ)
และขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.บุคลิกภาพของผู้สมัคร
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.ศักยภาพที่จะเรียนต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.ความประพฤติ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.ความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นและมนุษย์สัมพันธ์
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


6.ความสามารถพิเศษ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.ประโยชน์จากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อที่ทำงาน
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ลงนาม _________________________________________
(________________________________________)
วันที่ ______ เดือน ______________ พ.ศ. _________
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความชำนาญอย่างสูง ทางวิชาทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งแนวลึกและแนวกว้าง...(เพิ่มเติม) สามารถปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมหัตถการแก่ทันตแพทย์ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พัฒนาตนเองทางวิชาการเพื่อความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนงานผ่านการทำวิจัยร่วมกับการนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป...(เพิ่มเติม)
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ ผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาปีที่ 3 และได้รับปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) รศ.ทพญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์
รศ.ทพญ.ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา
ผศ.ทพญ.มุรธา พานิช
อ.ทพญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อ.ทพ. บุณฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล
ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.ทพญ.ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา
เบอร์โทรติดต่อ 02-218-8795
อีเมล์ aorrangsima@yahoo.com