หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Programme in Operative Dentistry
สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มเปิดหลักสูตร 2559
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 4 คน/ปี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 75,000 บาท/ภาคการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
2. ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา และมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหัวหน้าหน่วยงาน
3. ในกรณีมีต้นสังกัดหน่วยงานรัฐ จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครต้องยื่นผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ได้แก่
- MU-GRAD Plus ที่ระดับคะแนน 70 ขึ้นไป (การเขียน = 10 ขึ้นไปและการพูด = 10 ขึ้นไป)
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 64 ขึ้นไป (การเขียน = 17 ขึ้นไปและการพูด = 15 ขึ้นไป)
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 480 ขึ้นไป
- IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป (การเขียน = 5.0 ขึ้นไปและการพูด = 5.0 ขึ้นไป)
***** โดยจะต้องยื่นเอกสารอย่างช้าในวันที่ สอบข้อเขียน *****
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ให้มีความรู้ความชำนาญ ดังนี้
1. มีความรู้ ความชำนาญอย่างสูง ทางวิชาการทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งแนวลึกและแนวกว้าง
2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิชาทันตกรรมหัตถการเป็นอย่างดี เข้าใจการเกิดและการดำเนินของโรคสามารถนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา บูรณะซ่อมแซมและติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยให้การตรวจพิเคราะห์วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์และบำบัดรักษาบูรณะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. สามารถให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรมหัตถการแก่ทันตแพทย์ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
6. พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการเพื่อความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานวิจัย สามารถทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยได้
8. มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
9. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ 1. หลักสูตรฯ มีการสอนโดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วย และด้านการวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มีคลินิกปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย
3. มีเงินสนับสนุนการทำวิจัย และการประชุมวิชาการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิภพ สายแก้ว
อาจารย์ ทพ. นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต
อาจารย์ ทพญ. อณิชา โกมลสิงห์สกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข
เบอร์โทรติดต่อ 02-200-7825-6 ต่อ 26
อีเมล์ watcharaporn.kup@mahidol.ac.th