หลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร-สาขา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ
ชื่อหลักสูตร-สาขา(English) Residency Training Programme in Operative Dentistry
สถาบันฝึกอบรม สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
เริ่มเปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
จำนวนรับผู้เข้าฝึกอบรม 2 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปีละ 150,000 บาท
450,000 บาทตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย
2. ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชึพทันตแพทย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดสอบของสถาบัน หรือมีคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบ
5. คุณสมบัติอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ
ขอบเขต/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ให้มีความรู้ความชำนาญ ดังนี้
1. มีความรู้ ความชำนาญอย่างสูง ทางวิชาการทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งแนวลึกและแนวกว้าง
2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิชาทันตกรรมหัตถการเป็นอย่างดี เข้าใจการเกิดและการดำเนินของโรค สามารถนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และการยับยั้งพยาธิสภาพของตัวฟันและเนื้อเยื่อข้างเคียงในช่องปาก การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา บูรณะซ่อมแซมและติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยให้การตรวจพิเคราะห์วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์และบำบัดรักษาบูรณะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. สามารถให้คำปรึกษาทางด้านทันต กรรมหัตถการแก่ทันตแพทย์ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
6. พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการเพื่อความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานวิจัย สามารถทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยได้
8. มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
9. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
ลักษณะเด่นของหลักสูตร/คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ ผลิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าและการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทันตแพทย์ และเพื่อขยายบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ
คณาจารย์ในการฝึกอบรม (บางส่วน) ศ คลินิก ทพญ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ์
­
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัดจันทร์ ครองบารมี
­
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิต กาญจนะวสิต
­
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล

รอง­ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วะสีนนท์
­
อาจารย์ทันตแพทย์ ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
­
อาจารย์ทันตแพทย์ วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

(อาจารย์พิเศษ)
รองศาสตราจารย์ มนตรี จันทรมังกร
­
ผู้อำนวยการหลักสูตร ศ คลินิก ทพญ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ์
เบอร์โทรติดต่อ 053944457
อีเมล์ sumana.j@cmu.ac.th