การสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนทันตแพทย์ที่สถาบันหลักเปิดรับสมัคร

สาขา สถาบันหลัก จำนวนเปิดรับ (คน)
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 - 6
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 - 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 - 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 - 3
โรงพยาบาลชลบุรี 4
โรงพยาบาลตำรวจ 1
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2
โรงพยาบาลขอนแก่น 2 - 4
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
โรงพยาบาลชลบุรี 1
ปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 - 5
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 - 6
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 - 3
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 - 8
ทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 - 6
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 2
ทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 - 5
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 - 10
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 - 6
สถาบันทันตกรรม 3
ทันตสาธารณสุข
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5
วิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 - 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 - 8
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 - 4
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3
ทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 - 8
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
(เวชศาสตร์ช่องปาก)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 - 2
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
(พยาธิวิทยาช่องปาก)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 - 3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 - 2
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 - 2
ทันตกรรมทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 - 10
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 - 6
สถาบันทันตกรรม 6 - 8
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 - 3
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2 - 4
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
รวม 159 - 209