การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาราชวิทยาลัยฯ