ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. ทพญ.กนกพร พะลัง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. รศ. ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น อนุมัติบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4. ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
6. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณณัฏยา อัศววรฤทธิ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
7. ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
8. ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9. ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10. ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
11. ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.ฟ้าใส ภู่เกียรติ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
13. ร้อยตรีหญิงภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
14. ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์ อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
15. ทพญ.มนธฺิดา ทองธำรง อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
16. ผศ.ทพญ.วันทนี มุทิรางกูร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
17. ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
18. ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 • แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
19. รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20. ทพญ.สิริกมล อินทวี อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
21. ทพญ.สิริพร ไชยมะโน อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
22. รศ.ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
23. ทพญ.สุดาทิพย์ รวยดี วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
24. ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
25. ทพญ.สุปราณี วิเชียรเนตร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
26. ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
27. ทพญ.สุฤดี ฉินทกานันท์ วุฒิบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
28. ทพญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
29. ทพญ.อาริยา รัตนทองคำ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น