ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาปริทันตวิทยา ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. รศ.ทพญ.ดร.กนกวรรณ นิสภกุลธร อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ.กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4. ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ วุฒิบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
5. ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
6. ทพญ.กษมา สิริยากร วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
7. ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ วุฒิบัตร เขตบางพลัด
 • แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
8. ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
9. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10. ทพญ.กาญจน์มนัส สังขะวัฒนะ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
11. ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
12. ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
13. ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
14. ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
15. ทพญ.คคนางค์ ศุภนิมิตกุล วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16. ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
17. ทพญ.จันทิมา ฉายศรี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
18. ทพญ.จาริกา ลีรพงศ์นันต์ วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
19. ทพญ.จิตนภา มหาพล อนุมัติบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
20. น.ท.หญิง ทพญ.จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
21. รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
22. ทพญ.ฉัตรินยา วิสุทธิพงศ์ถาวร วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
23. ทพ.เฉลิมพร พรมมาส วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
24. พันเอกชนาธิป อมาตยกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
25. ทพญ.ชนิดา เชื้อพลากิจ วุฒิบัตร เขตวังทองหลาง
 • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
26. ทพญ.ชินสุมน วงษ์มาก วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
27. ทพญ.ชุตินันท์ นิรมิตรไชยนนท์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
28. ทพญ.ชูพร เตรียมรวยรื่น วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29. ทพ.ไชยพร เทพชาตรี วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30. ทพญ.ญาดา จารุวัฒนพานิช วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
31. ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
32. รศ.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
33. ทพ.ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
34. ทพญ.ณัฐวรา มัคครากุล วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
35. ทพญ.ณัทญา ศรีเมือง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
36. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
37. ทพญ.ดาเรศ บุรสิกพงศ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
38. ทพญ.ดุษฎี หอมดี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
39. ทพ.ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
40. รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ อนุมัติบัตร เขตสาทร
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
41. ทพ.เทิดชัย ฐิตโสมกุล วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
42. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ อนุมัติบัตร เขตบึงกุ่ม
 • แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
43. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
44. ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
45. ทพ.ธนิศ จตุรเมธานนท์ วุฒิบัตร เขตจอมทอง
 • แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
46. ทพญ.ธันวดี คูสำราญ วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
47. ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร วุฒิบัตร จ.จันทบุรี
 • ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
48. ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
49. ทพญ.นทกมล วานิชกิตติกูล วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
50. รศ.ทพ.นพดล ศุภพิพัฒน์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
51. ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
52. ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
53. ทพญ.นพมาศ วิวัชรโกเศศ วุฒิบัตร จ.ชัยนาท
 • ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
54. รศ. ทพญ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
55. รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
56. ทพญ.นววรรณ โสภณ วุฒิบัตร จ.พิจิตร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
57. ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
58. อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
59. ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
60. ทพญ.นิรมล เธียรศรีพจมาน วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
61. ทพญ.นิลนรา อารีธรรมศิริกุล วุฒิบัตร เขตประเวศ
 • แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
62. ทพญ.นิศาชล สิริไพบูลย์พงศ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
63. ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
64. ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
65. ทพญ.เบญญาดา ธีระอรรถเวช อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
66. ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
67. ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
68. ทพญ.ปัณฑรี ชูสมบัติ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
69. ทพญ.ปาริชาต ไพรคณะฮก วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
70. ทพญ.ปิยรัตน์ ทรงคุณ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
71. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
72. ทพญ.ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
73. ทพญ.ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
74. ร้อยเอกหญิงปิยาภา ภู่ประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
75. ทพญ.ผุสดี ศรีเจริญ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
76. ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
77. นาวาโทพงศ์ภัณฑ์ ภูรีโรจน์ วุฒิบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
78. ทพญ.พรรณทิพย์ บุญสุริยพันธ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
79. ทพญ.พรรณวดี พันธัย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
80. ทพญ.พรรณิภา ขจรนิติกุล วุฒิบัตร เขตลาดกระบัง
 • แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
81. ทพญ.พัสสินี ช่างสุพรรณ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
82. ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
83. ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
84. ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
85. รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
86. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
87. ทพญ.ภัครดา ภู่สุดแสวง วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
88. ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
89. ทพ.ร้อยโทภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
90. ทพญ.ภาวิณี วงศ์วาน วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
91. ทพญ.มลิสาร์ โลหกุล วุฒิบัตร เขตมีนบุรี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
92. อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
93. รศ.ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
94. ทพญ.มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
95. รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
96. ทพญ.ยุวันดา ทรัพย์พิพัฒนา วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
97. ทพญ.รภัชตา สุธาสินีกุล วุฒิบัตร จ.นครราชสีมา
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
98. ทพญ.รมณีย์ ขัดเงางาม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
99. ทพญ.รสริน หงษถาวิช วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
100. ทพญ.รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
101. ผศ.ทพญ.รัตนา อัมไพรวรรณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
102. ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
103. ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
104. ทพญ.รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
105. ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ์ วุฒิบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
106. ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
107. ทพญ.วรรณพร ภูษิตโภยไคย วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
108. ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
109. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
110. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
111. ศ.คลินิก.ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
112. ทพญ.วันศิริ พนมลักษณจิต วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
113. ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
114. ทพญ.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
115. เรืออากาศเอกหญิงวิทิตา ตุมราศวิน วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
116. ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
117. ทพญ.วินิตา สุวรรณประสิทธิ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
118. ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
119. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
120. ทพญ.ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน วุฒิบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
121. ผศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
122. ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
123. ทพญ.สกุลรัตน์ เชาว์วิศวชัย วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
124. ผศ.ทพญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • จ.นนทบุรี
125. ร.อ.หญิง ทพญ.สรนีย์ เศรษฐภักดี อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
126. อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
127. ทพ.สิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์ อนุมัติบัตร เขตคลองเตย
 • แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
128. ทพ.สิทธิพร เทพบรรเทิง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
129. ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล อนุมัติบัตร จ.อุดรธานี
 • อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
130. ทพญ.สุกัญญา พิมาพันธุ์ศรี อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
131. ทพญ.สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร วุฒิบัตร จ.สุรินทร์
 • ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
132. พลเรือตรีหญิง ทพญ.สุชาดา วุฑฒกนก อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
133. ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
134. ทพญ.สุชาตา ลิ้มมหาคุณ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
135. ทพญ.สุณิสา อินทรนนท์วิไล วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
136. ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
137. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
138. ทพ.สุพจน์ ตามสายลม อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
139. ทพญ.สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
140. ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
141. ทพ.สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
142. ทพ.สุวิทย์ เจียรมณีโชติชัย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
143. รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
144. ศ.คลินิก ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
145. ผศ.ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
146. ทพ.อนุชิต จันทรากุล วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
147. ทพญ.อรกานต์ สังฆ์คุ้ม วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
148. ทพญ.อรรถพร ไชยสลี วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
149. ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
150. ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
151. รศ.ทพ.อรุณ ทีรฆพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
152. ทพญ.อลิสา ยูงทอง วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
153. ทพญ.อัศวินี ทิมแสง อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
154. ทพ.อาณาจักร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
155. ทพ.อารภัฎ ธินรุ่งโรจน์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
156. ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
157. ทพ.อิทธิรัฐ พิมพ์สุตะ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร