ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร


สาขาปริทันตวิทยา ในประเทศไทย

ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. รศ.ทพญ.ดร.กนกวรรณ นิสภกุลธร อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ.กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4. ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
5. ทพญ.กษมา สิริยากร วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
6. ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ วุฒิบัตร เขตบางพลัด
 • แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
8. ทพญ.กาญจน์มนัส สังขะวัฒนะ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
9. ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10. ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
11. ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
13. ทพญ.คคนางค์ ศุภนิมิตกุล วุฒิบัตร จ.อุดรธานี
 • ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
14. ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
15. ทพญ.จันทิมา ฉายศรี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
16. ทพญ.จาริกา ลีรพงศ์นันต์ วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
17. ทพญ.จิตนภา มหาพล อนุมัติบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
18. น.ท.หญิง ทพญ.จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
19. รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20. ทพญ.ฉัตรินยา วิสุทธิพงศ์ถาวร วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
21. ทพ.เฉลิมพร พรมมาส วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
22. พันเอกชนาธิป อมาตยกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
23. ทพญ.ชนิดา เชื้อพลากิจ วุฒิบัตร เขตวังทองหลาง
 • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
24. ทพญ.ชินสุมน วงษ์มาก วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
25. ทพญ.ชูพร เตรียมรวยรื่น วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
26. ทพ.ไชยพร เทพชาตรี วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
27. ทพญ.ญาดา จารุวัฒนพานิช วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
28. ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29. รศ.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
30. ทพ.ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
31. ทพญ.ณัฐวรา ภูมิวัฒน์ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
32. ทพญ.ณัทญา ศรีเมือง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
33. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
34. ทพญ.ดาเรศ บุรสิกพงศ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
35. ทพญ.ดุษฎี หอมดี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
36. ทพ.ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
37. รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ อนุมัติบัตร เขตสาทร
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
38. ทพ.เทิดชัย ฐิตโสมกุล วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
39. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
40. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
41. ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
42. ทพ.ธนิศ จตุรเมธานนท์ วุฒิบัตร เขตจอมทอง
 • แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
43. ทพญ.ธันวดี คูสำราญ วุฒิบัตร เขตบางซื่อ
 • แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
44. ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
45. รศ.ทพ.นพดล ศุภพิพัฒน์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
46. ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
47. ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
48. ทพญ.นพมาศ วิวัชรโกเศศ วุฒิบัตร จ.ชัยนาท
 • ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
49. รศ. ทพญ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
50. รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
51. ทพญ.นววรรณ โสภณ วุฒิบัตร จ.พิจิตร
 • ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
52. ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
53. อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
54. ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
55. ทพญ.นิลนรา อารีธรรมศิริกุล วุฒิบัตร เขตประเวศ
 • แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
56. ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
57. ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
58. ทพญ.เบญญาดา ธีระอรรถเวช อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
59. ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
60. ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
61. ทพญ.ปัณฑรี ชูสมบัติ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
62. ทพญ.ปาริชาต ไพรคณะฮก วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
63. ทพญ.ปิยรัตน์ ทรงคุณ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
64. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
65. ทพญ.ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
66. ร้อยเอกหญิงปิยาภา ภู่ประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
67. ทพญ.ผุสดี ศรีเจริญ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
68. ศ.คลินิก ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
69. นาวาโทพงศ์ภัณฑ์ ภูรีโรจน์ วุฒิบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
70. ทพญ.พรรณทิพย์ บุญสุริยพันธ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
71. ทพญ.พรรณวดี พันธัย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
72. ทพญ.พัสสินี ช่างสุพรรณ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73. ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
74. ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
75. รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
76. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
77. ทพญ.ภัครดา ภู่สุดแสวง วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
78. ทพ.ร้อยโทภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
79. ทพญ.ภาวิณี วงศ์วาน วุฒิบัตร จ.น่าน
 • ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
80. ทพญ.มลิสาร์ โลหกุล วุฒิบัตร เขตมีนบุรี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
81. อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
82. รศ.ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
83. ทพญ.มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
84. รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
85. ทพญ.ยุวันดา ทรัพย์พิพัฒนา วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
86. ทพญ.รมณีย์ ขัดเงางาม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
87. ทพญ.รสริน หงษถาวิช วุฒิบัตร จ.สระแก้ว
 • ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
88. ทพญ.รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
89. ผศ.ทพญ.รัตนา อัมไพรวรรณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
90. ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
91. ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
92. ทพญ.รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
93. ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ์ วุฒิบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
94. ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
95. ทพญ.วรรณพร ภูษิตโภยไคย วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
96. ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
97. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
98. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
99. ศ.คลินิก.ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
100. ทพญ.วันศิริ จันทร์ศิริวัฒนา วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
101. ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
102. ทพญ.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
103. เรืออากาศเอกหญิงวิทิตา ตุมราศวิน วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
104. ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
105. ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
106. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 • ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
107. ทพญ.ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน วุฒิบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
108. ผศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
109. ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
110. ทพญ.สกุลรัตน์ เชาว์วิศวชัย วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
111. ผศ.ทพญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • จ.นนทบุรี
112. ร.อ.หญิง ทพญ.สรนีย์ เศรษฐภักดี อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
113. อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
114. ทพ.สิทธิพร เทพบรรเทิง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
115. ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล อนุมัติบัตร จ.อุดรธานี
 • อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
116. ทพญ.สุกัญญา พิมาพันธุ์ศรี อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
117. พลเรือตรีหญิง ทพญ.สุชาดา วุฑฒกนก อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
118. ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
119. ทพญ.สุชาตา ลิ้มมหาคุณ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
120. ทพญ.สุณิสา อินทรนนท์วิไล วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
121. ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
122. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
123. ทพ.สุพจน์ ตามสายลม อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
124. ทพญ.สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
125. ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
126. ทพ.สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
127. ทพ.สุวิทย์ เจียรมณีโชติชัย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
128. รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
129. ศ.คลินิก ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
130. ผศ.ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
131. ทพ.อนุชิต จันทรากุล วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
132. ทพญ.อรกานต์ สังฆ์คุ้ม วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
133. ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
134. ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
135. รศ.ทพ.อรุณ ทีรฆพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
136. ทพญ.อลิสา ยูงทอง วุฒิบัตร จ.มหาสารคาม
 • ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
137. ทพญ.อัศวินี ทิมแสง อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
138. ทพ.อาณาจักร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
139. ทพ.อารภัฎ ธินรุ่งโรจน์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
140. ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
141. ทพ.อิทธิรัฐ พิมพ์สุตะ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร