ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ในประเทศไทย
ชื่อทันตแพทย์ ประเภท จังหวัดหรือเขต ที่ทำงานหลัก / ที่ทำงานรอง
1. อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. รศ.ทพญ.ดร.กนกวรรณ นิสภกุลธร อนุมัติบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ.กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์ วุฒิบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4. ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
5. ทพญ.กษมา สิริยากร วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
6. ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ วุฒิบัตร เขตบางพลัด
 • แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
8. ทพญ.กาญจน์มนัส สังขะวัฒนะ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
9. ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย วุฒิบัตร จ.กาญจนบุรี
 • ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10. ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
11. ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12. ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
13. ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
14. ทพญ.จันทิมา ฉายศรี วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
15. ทพญ.จาริกา ลีรพงศ์นันต์ วุฒิบัตร เขตห้วยขวาง
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
16. ทพญ.จิตนภา มหาพล อนุมัติบัตร เขตดินแดง
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
17. น.ท.หญิง ทพญ.จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
18. รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
19. ทพ.เฉลิมพร พรมมาส วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
20. พันเอกชนาธิป อมาตยกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
21. ทพญ.ชนิดา เชื้อพลากิจ วุฒิบัตร เขตวังทองหลาง
 • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
22. ทพญ.ชินสุมน วงษ์มาก วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
23. ทพญ.ชูพร เตรียมรวยรื่น วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
24. ทพ.ไชยพร เทพชาตรี วุฒิบัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
25. ทพญ.ญาดา จารุวัฒนพานิช วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
26. ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
27. รศ.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
28. ทพ.ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
29. ทพญ.ณัฐวรา ภูมิวัฒน์ วุฒิบัตร จ.พิษณุโลก
 • ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
30. ทพญ.ณัทญา ศรีเมือง อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
31. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
32. ทพญ.ดาเรศ บุรสิกพงศ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
33. ทพญ.ดุษฎี หอมดี อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
34. ทพ.ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
35. รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ อนุมัติบัตร เขตสาทร
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
36. ทพ.เทิดชัย ฐิตโสมกุล วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
37. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
38. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
39. ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์ วุฒิบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
40. ทพญ.ธันวดี คูสำราญ วุฒิบัตร เขตบางซื่อ
 • แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
41. ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
42. รศ.ทพ.นพดล ศุภพิพัฒน์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
43. ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
44. ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
45. ทพญ.นพมาศ วิวัชรโกเศศ วุฒิบัตร จ.ชัยนาท
 • ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
46. รศ. ทพญ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
47. รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
48. ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
49. อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50. ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
51. ทพญ.นิลนรา อารีธรรมศิริกุล วุฒิบัตร เขตประเวศ
 • แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
52. ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
53. ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
54. ทพญ.เบญญาดา ธีระอรรถเวช อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
55. ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
56. ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
57. ทพญ.ปัณฑรี ชูสมบัติ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
58. ทพญ.ปาริชาต ไพรคณะฮก วุฒิบัตร จ.พังงา
 • ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
59. ทพญ.ปิยรัตน์ ทรงคุณ วุฒิบัตร จ.ภูเก็ต
 • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
60. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
61. ทพญ.ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
62. ร้อยเอกหญิงปิยาภา ภู่ประเสริฐ วุฒิบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
63. ทพญ.ผุสดี ศรีเจริญ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
64. ศ.คลินิก ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
65. นาวาโทพงศ์ภัณฑ์ ภูรีโรจน์ วุฒิบัตร เขตธนบุรี
 • แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
66. ทพญ.พรรณทิพย์ บุญสุริยพันธ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • จ.ปทุมธานี
67. ทพญ.พรรณวดี พันธัย อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
68. ทพญ.พัสสินี ช่างสุพรรณ วุฒิบัตร จ.นครปฐม
 • อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
69. ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช อนุมัติบัตร เขตพญาไท
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
70. ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ วุฒิบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
71. รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
72. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์ วุฒิบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
73. ทพญ.ภัครดา ภู่สุดแสวง วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74. ทพ.ร้อยโทภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
75. ทพญ.มลิสาร์ โลหกุล วุฒิบัตร เขตมีนบุรี
 • แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
76. อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
77. รศ.ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
78. ทพญ.มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
79. รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
80. ทพญ.รมณีย์ ขัดเงางาม อนุมัติบัตร จ.นนทบุรี
 • ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
81. ทพญ.รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ลำปาง
 • ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
82. ผศ.ทพญ.รัตนา อัมไพรวรรณ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
83. ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์ วุฒิบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
84. ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา อนุมัติบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
85. ทพญ.รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี วุฒิบัตร จ.ระยอง
 • ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
86. ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ์ วุฒิบัตร จ.ร้อยเอ็ด
 • ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
87. ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
88. ทพญ.วรรณพร ภูษิตโภยไคย วุฒิบัตร เขตบางนา
 • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
89. ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ อนุมัติบัตร จ.สุพรรณบุรี
 • ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
90. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
91. ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
92. ศ.คลินิก.ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
93. ทพญ.วันศิริ จันทร์ศิริวัฒนา วุฒิบัตร จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 • ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
94. ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท วุฒิบัตร จ.สมุทรปราการ
 • ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
95. ทพญ.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
96. เรืออากาศเอกหญิงวิทิตา ตุมราศวิน วุฒิบัตร เขตวัฒนา
 • แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
97. ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
98. ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์ วุฒิบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
99. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย วุฒิบัตร จ.อ่างทอง
 • ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 • ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
100. ทพญ.ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน วุฒิบัตร เขตหลักสี่
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
101. ผศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
102. ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
103. ทพญ.สกุลรัตน์ เชาว์วิศวชัย วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
104. ผศ.ทพญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • จ.นนทบุรี
105. ร.อ.หญิง ทพญ.สรนีย์ เศรษฐภักดี อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
106. อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย วุฒิบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
107. ทพ.สิทธิพร เทพบรรเทิง อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
108. ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล อนุมัติบัตร จ.อุดรธานี
 • อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
109. ทพญ.สุกัญญา พิมาพันธุ์ศรี อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
110. พลเรือตรีหญิง ทพญ.สุชาดา วุฑฒกนก อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
111. ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ อนุมัติบัตร - (ไม่ประสงค์เผยแพร่)
112. ทพญ.สุชาตา ลิ้มมหาคุณ วุฒิบัตร จ.ลำพูน
 • ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
113. ทพญ.สุณิสา อินทรนนท์วิไล วุฒิบัตร จ.ฉะเชิงเทรา
 • ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
114. ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข วุฒิบัตร จ.เชียงราย
 • ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
115. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ อนุมัติบัตร จ.ปทุมธานี
 • ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
116. ทพ.สุพจน์ ตามสายลม อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
117. ทพญ.สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี วุฒิบัตร เขตคันนายาว
 • แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
118. ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์ อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
119. ทพ.สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์ อนุมัติบัตร เขตบางรัก
 • เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
120. ทพ.สุวิทย์ เจียรมณีโชติชัย อนุมัติบัตร จ.เชียงใหม่
 • ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
121. รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
122. ศ.คลินิก ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
123. ผศ.ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ อนุมัติบัตร เขตราชเทวี
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
124. ทพ.อนุชิต จันทรากุล วุฒิบัตร จ.พะเยา
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
125. ทพญ.อรกานต์ สังฆ์คุ้ม วุฒิบัตร เขตคลองสาน
 • แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
126. ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
127. ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร อนุมัติบัตร เขตปทุมวัน
 • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
128. รศ.ทพ.อรุณ ทีรฆพงศ์ อนุมัติบัตร จ.ขอนแก่น
 • อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
129. ทพญ.อัศวินี ทิมแสง อนุมัติบัตร จ.ชลบุรี
 • ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
130. ทพ.อาณาจักร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อนุมัติบัตร จ.สงขลา
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
131. ทพ.อารภัฎ ธินรุ่งโรจน์ วุฒิบัตร จ.ราชบุรี
 • ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
132. ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี วุฒิบัตร เขตบางกอกน้อย
 • แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
133. ทพ.อิทธิรัฐ พิมพ์สุตะ วุฒิบัตร จ.สมุทรสาคร
 • ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร